અચકો મચકો કાં રે લી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

તમે કિયા તે ગામનાં ગોરી રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

અમે નવાનગરના ગોરી રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કિયા તે ગામથી આવ્યા રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

અમે પોરબંદરથી આવ્યા રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કેટલી તે બેન કુંવારી રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

અમે સાતે બેન કુંવારી રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કેટલા ભાઈ કુંવારા રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

અમે સાતે ભાઈ કુંવારા રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

તમને કઈ કન્યા ગમશે રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

અમને શામળી કન્યા ગમશે રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

એ કાળીને શું કરશો રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

એ કાળી ને કામણગારી રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

અમે નવાનગરની છોરી રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી