આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ
આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ

કેમ કરી મારા દઃખના દા'ડા જાય જો આ
પરણ્યો હાલ્યાં છે વેરણ ચાકરી રે લોલ

કેમ કરી મારા દઃખના દા'ડા જાય જો આ
પરણ્યો હાલ્યાં છે વેરણ ચાકરી રે લોલ

તમારે પરમાર સૈંયર સામટી રે લોલ
રે'જો તમો રાજું કેરી રીત જો
પંડડા રે'શે તો પાછા પૂગશું રે લોલ

અમારા રે પંડડા રહેશે તો પાછા પૂગશું રે લોલ

આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ

ઘરમાં સાસુ ને નણંદ દોહ્યલાં રે લોલ
મહિયરની લાંબડી છે વાટ જો આ
પરણ્યો હાલ્યાં છે વેરણ ચાકરી રે લોલ

તમારે પરમાર સૈંયર સામટી રે લોલ
રે'જો તમો વહુઆરુની રીત જો
આ પંડડા રે'શે તો પાછા પૂગશું રે લોલ

અમારા રે પંડડા રહેશે તો પાછા પૂગશું રે લોલ

આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ
કેમ કરી મારા દઃખના દા'ડા જાય જો આ
પરણ્યો હાલ્યાં છે વેરણ ચાકરી રે લોલ

આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ
અમારા રે પંડડા રહેશે તો પાછા રે પૂગશું રે લોલ