આવતા ક્યોં નહીં વે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આવતા ક્યોં નહીં વે
પ્રેમાનંદ સ્વામીઆવતા ક્યોં નહીં વે સામલડા,
આવતા ક્યોં નહીં વે યાર... આવતા ટેક

જામા પે'રી જરીંદા બાંધી,
પગીયાં પેચોંદાર વે;
હસતાં હસતાં સુંદર વદન,
દેખાવતા ક્યોં નહીં વે યાર... આવતા ૧

હમરી અલિયાં ગલિયાં ભૈયા [મૈયા],
સાંજ સવાર કનૈયા વે;
મધુરે મધુરે સ્વર મોહન બંસુરી,
બજાવતા ક્યોં નહીં વે યાર... આવતા ૨

એક અચ્છી તાન ગાઓ પ્યારે,
દિલ ખુશ હોય હમારા વે;
પ્રેમાનંદ કહે બંસી નેક,
સુનાવતા ક્યોં નહીં વે યાર... આવતા ૩