આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું
અહો પ્રભુજી અમર રહો !

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું
અહો પ્રભુજી અમર રહો !

જ્યારે પારવતીએ તપ ધરિયા
ત્યારે શંકર સરખા સ્વામી મળ્યા

જ્યારે બેનીબાએ તપ ધરિયા
ત્યારે ગુણિયલ રૂડા સ્વામી મળ્યા

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું
અહો પ્રભુજી અમર રહો !

જ્યારે સીતાજીએ તપ ધરિયા
ત્યારે રામજી સરખા સ્વામી મળ્યા

જ્યારે લાડકડીએ તપ ધરિયા
ત્યારે ગુણિયલ રૂડા સ્વામી મળ્યા

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું
અહો પ્રભુજી અમર રહો !
અહો પ્રભુજી અમર રહો !

(આશિર્વાદ)