એકડો આવડ્યો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

એકડો આવડ્યો
બગડો આવડ્યો
ત્રગડો આવડ્યો સહી
ભણી ગણીને ખૂબ ભણ્યા
પણ પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !

એકડો આવડ્યો
બગડો આવડ્યો
ત્રગડો આવડ્યો સહી
ભણી ગણીને ખૂબ ભણ્યા
પણ પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !

લંડન ફર્યા, પેરિસ ફર્યા, દુબઈ ફર્યા સહી
ફરી ફરીને ખૂબ ફર્યા પણ ફરતાં આવડ્યું નહિ !
જમાઈ તને ફરતા આવડ્યું નહિ !
જમાઈ તને ફરતા આવડ્યું નહિ !

ચાઈનીઝ ખાધું, પંજાબી ખાધું, દેશી ખાધું સહી
ખાઈ ખાઈને ખૂબ ખાધું પણ ખાતાં આવડ્યું નહિ
જમાઈ તને ખાતાં આવડ્યું નહિ !
જમાઈ તને ખાતાં આવડ્યું નહિ !

બૂટ પહેર્યા, ચંપલ પહેર્યા, સેન્ડલ પહેર્યા સહી
પહેરી પહેરીને ખૂબ પહેર્યા પણ ચાલતાં આવડ્યું નહિ
જમાઈ તને ચાલતાં આવડ્યું નહિ !
જમાઈ તને ચાલતાં આવડ્યું નહિ !

એકડો આવડ્યો
બગડો આવડ્યો
ત્રગડો આવડ્યો સહી
ભણી ગણીને ખૂબ ભણ્યા
પણ પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !