ગુનસાગર ઘનશ્યામજી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુનસાગર ઘનશ્યામજી
પ્રેમાનંદ સ્વામીગુનસાગર ઘનશ્યામજી સુખસાગર જેહી નામ,
જપત નામ નર પાતકી હોત હૈ પૂરન કામ... ગુનસાગર ટેક

ભુવિ રજકન કોઉ ગિનેં બરખા બુંદ ગિનાય,
  તારનકી ગિનતી કરે પન હરિગુન ગિનેઉં ન જાય... ગુનસાગર ૧

ચરિત્ર કિયે મહારાજને અવની ઉપર આય,
  લિખતેં હારી શારદા સહસ્ર બદન નિત ગાય... ગુનસાગર ૨

ચ્યાર બરન આશ્રમ ચહુ પશુ પક્ષી પરજંત,
  ભૂત પ્રેત આદિ સબે તારે જીવ અનંત... ગુનસાગર ૩

દરસ પરસ દેકે હરિ ફલ જલ પત્ર લે હાર,
  પ્રેમાનંદ કિયે નાથને અનંત જીવ ભવપાર... ગુનસાગર ૪