ગોવિંદ થારા ગજરા દેખ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગોવિંદ થારા ગજરા દેખ
પ્રેમાનંદ સ્વામીગોવિંદ થારા ગજરા દેખ,
ભૂલ ગઈ કજરા.. ટેક

ભૂલ ગઈ કજરા ઔર અંગ આભૂષણ,
નાથ થાને નિરખ્યા ભરી નજરા.. ૧

ગજરા મેં ગુલતાન હોઈ છું,
દેખી થારા બાજુબંધ બજરા.. ૨

હાર તો હજારો થારો ગુચ્છ ગુલાબી,
તોરા થારા પાઘમાંહી અજરા.. ૩

શામળિયા સરદાર છો મારા,
પ્રેમાનંદ કરે થાને મજરા.. ૪