ચકીબહેન, ચકીબહેન

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ચકીબહેન, ચકીબહેન
જુગતરામ દવે
બાળગીત


ચકીબહેન, ચકીબહેન, મારી સાથે રમવા
આવશો કે નહિ ? આવશો કે નહિ ?

ચક ચક ચણજે, ચીં ચીં કરજે,
ચણવાને દાણા આપીશ તને.
આપીશ તને.

બા નહિ વઢશે, બાપુ નહિ બોલશે,
નાનો બાબો તને ઝાલશે નહિ,
ઝાલશે નહિ.
બેસવાને પાટલો, સૂવાને ખાટલો,
ઓઢવાને પીછાં આપીશ તને,
આપીશ તને...

પહેરવાને સાડી, મોરપીંછાંવાળી,
ઘમ્મરિયો ઘાઘરો આપીશ તને,
આપીશ તને....