ચર્ચા:દરિયાપારના બહારવટિયા/1. કુમારી કારમન

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
દરિયાપારના_બહારવટિયા/1._કુમારી_કારમન માટેનું ભાષા વિશ્લેષણ
ક્રમ સંખ્યા શબ્દ
1 160
2 112 છે
3 94 તો
4 84
5 74 અને
6 71 એક
7 62 પણ
8 59
9 55 કે
10 51 હતી
11 41 કારમન
12 40 ગઈ
13 37 પર
14 36 એની
15 33 થઈ
16 33 હતો
17 32 કરી
18 32 એણે
19 31 તે
20 30 ઉપર
21 29 એને
22 28 ને
23 27 હું
24 26 પછી
25 26 ખાણ
26 24 એના
27 22 નહિ
28 21 કોઈ
29 21 પોતાના
30 21 ગયો
31 20 હોય
32 18 સાથે
33 17 હતું
34 17 કારમને
35 17 સામે
36 17 પડી
37 16 ભાઈ
38 16 બે
39 16 નથી
40 16 વાર
41 16 ત્યાં
42 15
43 15 એનો
44 14 તું
45 14 હવે
46 14 બની
47 14 આજે
48 14 છું
49 14 પોતાની
50 14 આવી
51 13 આપણે
52 13 ત્યારે
53 13 જાણે
54 13 ગયું
55 13 મને
56 13 લઈ
57 12 રહી
58 11 ભાઈની
59 11 કરીને
60 11 મેન્યુઅલ
61 11 નીકળી
62 11 હતા
63 10 હાથ
64 10 અંદર
65 10 બહેન
66 10 ચાલી
67 10 મારા
68 10 પાસે
69 10 મોં
70 9 જ્યારે
71 9 એનું
72 9 લઈને
73 9 કેમ
74 9 રૂપા
75 9 રૂપું
76 9 ડૉન
77 9 રહ્યો
78 9 મારી
79 9 માટે
80 9 બહાર
81 8 ભાઈના
82 8 કારમનના
83 8 મારે
84 8 ઊભી
85 8 ખબર
86 8 કારમનને
87 8
88 8 જો
89 7 નીચે
90 7 વળી
91 7 પહેલાં
92 7 બીજી
93 7 મેં
94 7 શું
95 7 કહ્યું
96 7 આંહીં
97 7 હા
98 7 સુધી
99 7 પડ્યો
100 7 તમે
101 7 પોતે
102 7 હશે
103 6 કુમારી
104 6 તેની
105 6 તેમ
106 6 રહેલી
107 6 તમામ
108 6 વચ્ચે
109 6 ગયા
110 6 કર્યો
111 6 દીધી
112 6 ભાઈને
113 6 બહેનને
114 6 શી
115 6 ઘેર
116 6 અનેક
117 6 સારુ
118 6 એટલે
119 6 આવ્યો
120 6 એટલું
121 6 ધીરે
122 6 શકે
123 6 દિવસ
124 6 ભાઈએ
125 6 શરીર
126 6 જશે
127 6 રીતે
128 6 થોડી
129 6 મારો
130 6 જે
131 6 હાથમાં
132 6 તને
133 6 આજ
134 6 લીધી
135 6 ચડી
136 6 ઘોડાં
137 6 આંખો
138 6 દૂર
139 6 જુઆન
140 6 ના
141 6 પાછી
142 5 માનવી
143 5 એમ
144 5 કહી
145 5 દીઠી
146 5 જેવી
147 5 તેવી
148 5 લીધો
149 5 ત્યાંથી
150 5 બન્ને
151 5 તરફ
152 5 પાણી
153 5 એવું
154 5 કારમનની
155 5 નાણાં
156 5 જોઈ
157 5 હતાં
158 5 આગળ
159 5 કાઢી
160 5 ઊતરી
161 5 તારા
162 5 પહોંચી
163 5 કોણ
164 5 દસ
165 5 લીધું
166 5 ક્યાં
167 5 જથ્થો
168 5 જ્યાં
169 5 બાઈસાહેબ
170 5 પંથ
171 5 જુઆને
172 5 હોઠ
173 5 વાટ
174 5 કંઈ
175 5 ખડી
176 5 પડે
177 5 પેલી
178 5 એવા
179 5 પરથી
180 5 કાગળ
181 5 હમણાં
182 5 જઈને
183 5 ફોજ
184 4 કર્યું
185 4 જતી
186 4 જોઈએ
187 4 ઊઠી
188 4 ઊભા
189 4 ભલે
190 4 કુમારિકા
191 4 સૂર
192 4 આવું
193 4 મોટા
194 4 મરતાં
195 4 દેહ
196 4 પડ્યા
197 4 ઘર
198 4 કરતી
199 4 મોટી
200 4 લાગ્યો
201 4 શા
202 4 સમી
203 4 બહેનનો
204 4 તારી
205 4 એમને
206 4 બસ
207 4 લૉરેન્ઝોએ
208 4 આવીને
209 4 બન્યો
210 4 છતાં
211 4 વિના
212 4 બેઠો
213 4 રકમ
214 4 કરવા
215 4 લાગી
216 4 જરૂર
217 4 ઊંડા
218 4 હજુ
219 4 તૂટી
220 4 દઈ
221 4 રહ્યાં
222 4 બેન
223 4 અર્ધાંગના
224 4 દીધો
225 4 ઓરત
226 4 ક્યાંક
227 4 ભોમિયો
228 4 માંડી
229 4 રહ્યા
230 4 લ્યો
231 4 ઘોડો
232 4 અત્યાર
233 4 એવી
234 4 પીછો
235 4 લેવા
236 4 વાત
237 4 જેને
238 4 ધિક્કાર
239 4 કરીશ
240 4 તમને
241 4 દઈને
242 4 પિયુજી
243 4 જઈ
244 4 ગયેલા
245 4 થયું
246 4 વહાલા
247 4 ખરું
248 4 પંજો
249 4 પહોંચાડી
250 4 ધડ
251 4 વૈર
252 4 રાજ
253 4 રાજની
254 4 બચાવો
255 3 પ્રાણ
256 3 નાખ્યું
257 3 ભાવિ
258 3 પગ
259 3 તેવું
260 3 કાં
261 3 થાય
262 3 અંદરથી
263 3 મસ્તક
264 3 સો
265 3 કો
266 3 કદી
267 3 નહોતો
268 3 નાની
269 3 વેળા
270 3 દિવસે
271 3 ઉપરાંત
272 3 પડીને
273 3 અરે
274 3 લાલ
275 3 આસમાની
276 3 બહેને
277 3 નાખી
278 3 ઘરનો
279 3 જોતજોતામાં
280 3 જણાં
281 3 આંકડા
282 3 તાકી
283 3 કહેતો
284 3 પડશે
285 3 હો
286 3 વખતમાં
287 3 સુંદરીના
288 3 પ્રેમની
289 3 આદમી
290 3 નામ
291 3 ખાણના
292 3 આખું
293 3 તપાસી
294 3 રહેલા
295 3 હૈયું
296 3 નિર્દોષ
297 3 આશક
298 3 બહેનના
299 3 અહીં
300 3 નહોતી
301 3 પિયુની
302 3 ખાતર
303 3 નજરે
304 3 પડાવ
305 3 ખાણને
306 3 માટી
307 3 રૂપાની
308 3 ઘરની
309 3 રકમની
310 3 પિયુજીએ
311 3 ચાલ્યા
312 3 ચાલુ
313 3 પડ્યું
314 3 લાવો
315 3 વધારે
316 3 પૂછ્યું
317 3 મેન્યુઅલને
318 3 ભરપાઈ
319 3 ચહેરા
320 3 આંખોમાં
321 3 વીંટળાઈ
322 3 ઓરતે
323 3 જેમ
324 3 બાઈ
325 3 નામે
326 3 તેં
327 3 છુપાવી
328 3 કાંડું
329 3 રાક્ષસ
330 3 રવાના
331 3 પોતાનું
332 3 વગર
333 3 દોડી
334 3 ઘરમાં
335 3 ફક્ત
336 3 પિસ્તોલ
337 3 ધાતુ
338 3 મારું
339 3 હૃદય
340 3 ધીરજ
341 3 બીજે
342 3 પરંતુ
343 3 કુમારિકાની
344 3 કોઈને
345 3 પામી
346 3 થઈને
347 3 છાતીએ
348 3 નહોતું
349 3 બાકી
350 3 સાચી
351 3 કંઈક
352 3 હિસાબ
353 3 લીધા
354 3 પડતો
355 3 ખાણની
356 3 હોત
357 3 તેને
358 3 બદલે
359 3 પ્યારના
360 3 ગોળી
361 3 લેવું
362 3 વિસામો
363 3 હાથે
364 3 જાગ્રત
365 3 આખી
366 3 ગધેડાં
367 3 એકાએક
368 3 ખડા
369 3 ઊંડી
370 3 કદાચ
371 3 એવો
372 3 કબજો
373 3 જરા
374 3 નાખ્યો
375 3 વાંચ્યો
376 3 કારણ
377 3 સાથીને
378 3 ચીસો
379 3 ઓહો
380 3 ખેંચી
381 3 કલા
382 3 ની
383 3 અમે
384 3 આશા
385 3 ઓહ
386 3 કહીને
387 3 આગ
388 3 શકી
389 3 પિસ્તોલની
390 3 પહેલી
391 3 ફરી
392 3 કારમનનું
393 3 પહાડી
394 3 બહારવટિયણના
395 3 ટુકડી
396 3 બીજા
397 2
398 2 જેના
399 2 ઇતબાર
400 2 રાખીને
401 2 ઘેરી
402 2 જેની
403 2 સાથેના
404 2 સ્વપ્ન
405 2 પ્રતિમા
406 2 કરતાં
407 2 ભુક્કો
408 2 વિશ્વાસઘાત
409 2 પલમાં
410 2 આપણા
411 2 કડાકા
412 2 ધરતીના
413 2 પેટાળમાં
414 2 શરીરે
415 2 લાગે
416 2 ઘડીએ
417 2 ચમકી
418 2 જાય
419 2 ગતિ
420 2 અથવા
421 2 જાગી
422 2 ટટ્ટાર
423 2 બને
424 2 ઘા
425 2 જીવનનો
426 2 જીવી
427 2 કેવળ
428 2 મૂર્તિ
429 2 ભોળી
430 2 માનવીઓ
431 2 સાંભળ્યો
432 2 મઠની
433 2 સાધ્વીઓએ
434 2 દૃષ્ટિએ
435 2 રહેજે
436 2 ચાર
437 2 દુનિયા
438 2 દીઠો
439 2 બાપુ
440 2 મરી
441 2 અંતઃકરણ
442 2 પાટનગરમાં
443 2 શરૂ
444 2 જબ્બર
445 2 બૅન્કમાં
446 2 પિતાની
447 2 આખરી
448 2 ઘણાં
449 2 રહ્યું
450 2 રેલગાડીના
451 2 કંઠે
452 2 વારે
453 2 બહેનનું
454 2 છેલ્લી
455 2 ભળી
456 2 હસતી
457 2 સુધીમાં
458 2 વધુ
459 2 વહીવટ
460 2 ઘરના
461 2 હૈયામાં
462 2 કોઈક
463 2 સાંભળીને
464 2 પડતા
465 2 શીતળ
466 2 દેખાતી
467 2 તેના
468 2 સંબંધમાં
469 2 નગરમાં
470 2 બૅન્કમાંથી
471 2 કરવાની
472 2 તૈયાર
473 2 બૅન્કને
474 2 નાખવાનો
475 2 દહાડે
476 2 પુરુષની
477 2 આંખોએ
478 2 મધુ
479 2 અવાજે
480 2 ગૂંથ
481 2 ક્યાંથી
482 2 કને
483 2 ઊપડી
484 2 બન્નેને
485 2 આપી
486 2 થયા
487 2 માશૂક
488 2 એકાન્તે
489 2 કરતો
490 2 બાળા
491 2 શકતી
492 2 પોતાનો
493 2 કબૂલ
494 2 ઘોડે
495 2 ચડીને
496 2 ચાલ્યાં
497 2 મેન્યુઅલે
498 2 સમજાવ્યું
499 2 શોધી
500 2 થરોમાં
501 2 અહીંથી
502 2 ભરાઈને
503 2 પહોંચીને
504 2 નિરધાર
505 2 બધામાં
506 2 કેટલો
507 2 કારીગરો
508 2 વીતશે
509 2 જલદી
510 2 થવું
511 2 બહેનની
512 2 સંચાની
513 2 આટલા
514 2 આટલી
515 2 ભોળા
516 2 ક્યાંય
517 2 રૂપાનાં
518 2 કહે
519 2 રોજી
520 2 પત્તો
521 2 યંત્ર
522 2 અચકાતાં
523 2 કરવી
524 2 ચહેરો
525 2 બધું
526 2 દીધું
527 2 શ્યામ
528 2 થર
529 2 અંતરમાં
530 2 ઓળા
531 2 નાખીને
532 2 અંધારે
533 2 મળવું
534 2 જુગટિયો
535 2 રાતે
536 2 બીકે
537 2 નાસી
538 2 મોટો
539 2 શેઠિયો
540 2 પોતાને
541 2 તારાં
542 2 જોયો
543 2 તારો
544 2 સિનોરીટા
545 2 ભવિષ્યની
546 2 ઉઠાવીને
547 2 પીઠ
548 2 કરજે
549 2 જાણું
550 2 આમ
551 2 સૂતું
552 2 ગોળીએ
553 2 દેશે
554 2 દોડતો
555 2 ઘણુંઘણું
556 2 ઓરતના
557 2 આંખે
558 2 દેખાતાં
559 2 ખાઈને
560 2 ઘોડેસવારીનો
561 2 પહેરી
562 2 કમ્મરે
563 2 દગલબાજની
564 2 અર્પણ
565 2 લેતો
566 2 જેટલી
567 2 મોટર
568 2 જ્યાંથી
569 2 રોકી
570 2 પિયુજીની
571 2 પંથે
572 2 ગયેલી
573 2 તેવા
574 2 હેરત
575 2 હથિયાર
576 2 રડી
577 2 વેળાએ
578 2 પહોંચ્યાં
579 2 સૂનકાર
580 2 ચાલ્યું
581 2 ભોમિયાએ
582 2 તમારે
583 2 જવું
584 2 હસી
585 2 દાંત
586 2 રાત
587 2 આરામ
588 2 ઘોડાના
589 2 છલાંગ
590 2 તેઓ
591 2 ડુંગરગાળીમાં
592 2 થઇ
593 2 ગોળ
594 2 ઠંડા
595 2 ખબરદાર
596 2 બાંધી
597 2 દીધાં
598 2 બંદૂકને
599 2 અવાજ
600 2 આખો
601 2 ફાટતી
602 2 જતા
603 2 સમજી
604 2 જમા
605 2 વડે
606 2 ભાઈનું
607 2 સત્યાનાશ
608 2 અમને
609 2 નિચોવી
610 2 મીઠા
611 2 હજુય
612 2 જાણો
613 2 પરની
614 2 બેસતાં
615 2 આપણને
616 2 આપણો
617 2 ઉગ્ર
618 2 નસો
619 2 ઓથે
620 2 લાગ્યું
621 2 તાબડતોબ
622 2 ઝટ
623 2 સાથીની
624 2 ભાખોડિયાંભર
625 2 ઊંચી
626 2 પાછળ
627 2 બસો
628 2 છાલકાં
629 2 રહેલાં
630 2 સાથી
631 2 ખોળે
632 2 માથું
633 2 પ્રગટ
634 2 પ્રથમ
635 2 વિશ્વાસઘાતીને
636 2 જિંદગી
637 2 લઈએ
638 2 મદદ
639 2 દાગ
640 2 પૂછવા
641 2 ગધેડાંની
642 2 પછવાડે
643 2 આવે
644 2 લપાતાં
645 2 ગાળી
646 2 ઉઠાવી
647 2 ફિકર
648 2 સત્તાવાળાઓ
649 2 બાતમી
650 2 સૂઝ્યું
651 2 ભડકે
652 2 કશું
653 2 ઓરતને
654 2 બનેલું
655 2 હાસ્ય
656 2 ઓસરી
657 2 ઊડી
658 2 હારી
659 2 બેઠી
660 2 જાત
661 2 પિયુજીના
662 2 માથા
663 2 હત્યા
664 2 જાસૂસો
665 2 ઘેરે
666 2 શબની
667 2 તેનું
668 2 બૅન્કનાં
669 2 નો
670 2 પતી
671 2 જોયા
672 2 દેવા
673 2 માફક
674 2 આંસુ
675 2 આવતાં
676 2 કલેવર
677 2 નીકળ્યા
678 2 નાનપણમાં
679 2 વકાસીને
680 2 ચાકરને
681 2 બોલાવી
682 2 વૃદ્ધ
683 2 જુએ
684 2 લાંબા
685 2 બૂટ
686 2 ઊભો
687 2 રાખતી
688 2 અચાનક
689 2 નચાવતાં
690 2 બોલી
691 2 તમારું
692 2 શબ્દો
693 2 છોકરી
694 2 પ્રિય
695 2 કદાપિ
696 2 બધી
697 2 વેબ્રાન્તદા
698 2 વધામણી
699 2 ટૂંક
700 2 માણસો
701 2 ઓચિંતી
702 2 રાખી
703 2 હથિયારની
704 2 મૂઠ
705 2 પાડી
706 2 દોડજો
707 2 શબ
708 2 શાંતિથી
709 2 થયેલા
710 2 ટોપી
711 2 મૉત
712 2 ધ્રુસકે
713 2 થતી
714 2 તમામને
715 2 લેશે
716 2 ખાણિયાઓને
717 2 માલિકી
718 2 સૌને
719 2 બૅન્ક
720 2 રાજને
721 2 બહારવટિયણ
722 2 જાહેર
723 2 દારૂગોળા
724 2 દીઠું
725 2 બંદૂકોએ
726 2 કિલ્લેબંધી
727 2 બહારવટિયણની
728 2 મિલિટરીની
729 2 બહારવટિયણે
730 2 રાજના
731 2 ખચ્ચર
732 2 લંગર
733 2 છેટે
734 2 વાટમાં
735 2 સાથીઓએ
736 2 ખચ્ચરોને
737 2 પહાડોમાં
738 2 ઘડીમાં
739 2 મૂક્યા
740 2 બેટી
741 2 લોકો
742 2 લાગ્યા
743 2 ખડખડાટ
744 2 બંગડી
745 2 પલટનો
746 2 રમતી
747 2 રાજદ્વારી
748 2 ફિતૂર
749 2 સરદાર
750 2 પ્યારને
751 2 કળી
752 2 પાંખડીઓ
753 2 માથાં
754 2 લોકોએ
755 2 પુકારી
756 2 ગયાં
757 2 મસ્ત
758 2 ડોલરિયો
759 2 મૃત્યુની
760 2 સંગાથે
761 2 ડોલરિયા
762 2 બેઉ
763 2 ભીડીને
764 2 મરીએ
765 2 બહારવટું
766 2 જવાની
767 2 શક્યું
768 2 રાજનાં
769 2 લગાવી
770 2 રણચંડી
771 2 વિશ્વાસઘાતની
772 2 ભડકા
773 2 છલંગો
774 2 મારતા
775 2 સાથીઓ
776 2 મારાં
777 2 મારીને
778 2 પડું
779 2 બચ્ચાંને
780 1 1
781 1 નિચોવીને
782 1 પ્રીતિનું
783 1 પ્રત્યેક
784 1 ટીપું
785 1 ટપકાવી
786 1 ખોળામાં
787 1 મીઠું
788 1 ઓશીકું
789 1 વિશ્વાસની
790 1 નીંદમાં
791 1 સંસારનાં
792 1 કનકમય
793 1 માણ્યાં
794 1 જીવતી
795 1 પ્રભુને
796 1 ઊતરતો
797 1 ગણ્યો
798 1 જીવનસર્વસ્વને
799 1 સુખસોણલાની
800 1 મૂર્તિને
801 1 ભાંગીને
802 1 કલ્પનાના
803 1 કોટકાંગરાના
804 1 ચૂરેચૂરા
805 1 મિટ્ટીમાંથી
806 1 દગલબાજીની
807 1 દુર્ગંધો
808 1 શ્વાસોચ્છ્‌વાસ
809 1 ગૂંગળાવી
810 1 નાખતી
811 1 અનુભવીએ
812 1 ઓચિંતા
813 1 રહસ્યછેદનની
814 1 નીચેની
815 1 પ્રશાન્ત
816 1 ધરતીને
817 1 ભૂકમ્પના
818 1 સહસ્ત્રધા
819 1 ચિરાઈ
820 1 ભાળીએ
821 1 એકલવાયા
822 1 નિરાધાર
823 1 નગ્ન
824 1 હોઈએ
825 1 વિધાતાના
826 1 વજ્રપ્રહારની
827 1 હેબતાઈ
828 1 વાંકા
829 1 ફાટેલી
830 1 પૃથ્વીના
831 1 સમાઈ
832 1 ઘણાખરાની
833 1 માનવીના
834 1 આત્માની
835 1 વિરાટ
836 1 ઊઠે
837 1 ઊંચકાય
838 1 સામો
839 1 ઝીંકે
840 1 ઘાની
841 1 વિચારનો
842 1 વિવેકનો
843 1 જન્મ
844 1 સુખનો
845 1 સરવાળો
846 1 થતો
847 1 અનુભવે
848 1 આઘાતમાં
849 1 વર્ષનું
850 1 આયુષ્ય
851 1 કાઢે
852 1 વૈરની
853 1 વસૂલાતનો
854 1 આવાં
855 1 અગ્નિમય
856 1 રજકણોની
857 1 ઘડેલી
858 1 સાધ્વી
859 1 મઠનાં
860 1 નારંગી
861 1 ફળોની
862 1 ફોરમો
863 1 વાતી
864 1 ફૂલવાડીઓમાં
865 1 ઊછરેલી
866 1 મધુર
867 1 વિશ્વાસુ
868 1 પ્રભુ
869 1 પ્રભુપ્રતિમા
870 1 સમાં
871 1 બાલિકાનો
872 1 વિશ્વાસ
873 1 પરિપૂર્ણ
874 1 નિરંજન
875 1 અંતઃકરણે
876 1 પાપનો
877 1 સરખોયે
878 1 શ્યામવસ્ત્રી
879 1 શાંતિપ્રેમી
880 1 શીખવ્યું
881 1 જગત
882 1 જગતને
883 1 વિશે
884 1 કિરતારની
885 1 સરજેલી
886 1 કૃતિઓ
887 1 સંપૂર્ણ
888 1 જોતી
889 1 બેટા
890 1 દીવાલો
891 1 ધર્મશીલ
892 1 પ્રભુમય
893 1 જીવનપ્રવાહની
894 1 ઉજમાળી
895 1 દુર્જનતાનો
896 1 ઓછાયોય
897 1 કન્યાએ
898 1 મહેકતું
899 1 દુનિયામાં
900 1 પ્રવેશ
901 1 મોટેરા
902 1 જોડે
903 1 સંસારયાત્રા
904 1 બાપુના
905 1 વગવસીલાવાળી
906 1 ત્યાંની
907 1 ડિરેક્ટર
908 1 પ્રતિષ્ઠા
909 1 મોહબ્બતોની
910 1 માતબર
911 1 લાગવગનો
912 1 લાભ
913 1 સાંપડેલો
914 1 ઇચ્છા
915 1 આશ્રમમાંથી
916 1 તેડાવી
917 1 ​તારી
918 1 રક્ષામાં
919 1 રાખજે
920 1 માતા
921 1 વર્ષોથી
922 1 બાપુનો
923 1 ભાઈબહેન
924 1 ત્રીજું
925 1 માં
926 1 ડબામાંથી
927 1 ઉતરી
928 1 ભુજાઓ
929 1 વીંટી
930 1 વર્ષના
931 1 ગાળા
932 1 દીઠેલી
933 1 ખીલતું
934 1 જોબન
935 1 દેખીને
936 1 ચકિત
937 1 આવડી
938 1 નખશિખ
939 1 નિહાળવા
940 1 ત્રાઠેલ
941 1 મૃગલી
942 1 બીકણ
943 1 શરમાળ
944 1 આટલાં
945 1 થોડાં
946 1 વર્ષોમાં
947 1 અઢાર
948 1 વર્ષની
949 1 ઉમ્મરે
950 1 કળીની
951 1 ફૂલખિલાવટ
952 1 દેખી
953 1 કાળા
954 1 ઓઢણામાંથી
955 1 સાદા
956 1 સાધુ
957 1 પોશાકની
958 1 હાથીદાંતની
959 1 કંડારેલી
960 1 ડોકની
961 1 ઝાંય
962 1 નિર્મલ
963 1 આંખોની
964 1 ઝલક
965 1 અતલસ
966 1 કેશ
967 1 ઝળહળી
968 1 પ્રેમમાં
969 1 મગરૂરીની
970 1 ભભક
971 1 બાજુએ
972 1 ખેલતી
973 1 ગેલતી
974 1 વાતો
975 1 ધરાતી
976 1 બોલકી
977 1 મેના
978 1 પહોંચતાં
979 1 છાતીને
980 1 તસુ
981 1 પહોળી
982 1 પિતાના
983 1 સૂના
984 1 કામકાજથી
985 1 પરવારીને
986 1 રોજ
987 1 સાંજે
988 1 ઑફિસે
989 1 સાંજરે
990 1 ભીડેલા
991 1 હીંડોળતાં
992 1 પાછાં
993 1 વળતાં
994 1 જુવાનો
995 1 તરુણીની
996 1 રહેતા
997 1 છૂપો
998 1 ગર્વ
999 1 અનુભવતો
1000 1 કેવી
1001 1 સુંદર
1002 1 રમૂજ
1003 1 તારે
1004 1 વર
1005 1 ગોતવો
1006 1 થોડા
1007 1 પરણવાનો
1008 1 રક્ષા
1009 1 કરનારો
1010 1 જોઈશે
1011 1 ગાલ
1012 1 ઉષાની
1013 1 લાલી
1014 1 સ્વાભાવિક
1015 1 શરમના
1016 1 ગલ
1017 1 યુવાનો
1018 1 હાથની
1019 1 માગણીને
1020 1 લોભે
1021 1 લોભાઈને
1022 1 જમવાનું
1023 1 ઇજન
1024 1 સ્વીકારતા
1025 1 કન્યાને
1026 1 સુખભરપૂર
1027 1 દૂધ
1028 1 ઊજળી
1029 1 નદીના
1030 1 સરલ
1031 1 આંખોમાંથી
1032 1 ધોરાઓ
1033 1 વરસતી
1034 1 જણાતી
1035 1 2
1036 1 આવનારાઓની
1037 1 ફાંકડો
1038 1 કદાવર
1039 1 બાંધાનો
1040 1 રૂપાળો
1041 1 ચાપલા
1042 1 સરોવરની
1043 1 નજીકમાં
1044 1 મહામોલી
1045 1 જડી
1046 1 ભલામણપત્રો
1047 1 યુવાન
1048 1 ઉદ્યોગની
1049 1 ખિલાવટ
1050 1 જંગી
1051 1 રકમનો
1052 1 ઉપાડ
1053 1 નેમ
1054 1 ઉદ્યોગને
1055 1 લગતું
1056 1 કરેલું
1057 1 યોજનાપત્ર
1058 1 ગુલાબી
1059 1 એટલી
1060 1 અદ્ભુત
1061 1 સંપત્તિની
1062 1 ઉત્પત્તિનો
1063 1 ખ્યાલ
1064 1 આપતું
1065 1 કાગળિયાં
1066 1 ધીરધારના
1067 1 જોખમમાં
1068 1 મનસૂબો
1069 1 મૂક્યો
1070 1 લખલૂટ
1071 1 પેદા
1072 1 થવાની
1073 1 મોહિની
1074 1 યોજનામાં
1075 1 ભરેલી
1076 1 કુટુંબની
1077 1 ઘાટા
1078 1 પ્રવાહી
1079 1 ઝરતા
1080 1 હાસ્યે
1081 1 કંઠમાંથી
1082 1 ઊઠતા
1083 1 મર્દાઈભર્યા
1084 1 કારમનનાં
1085 1 નયનોમાં
1086 1 અંજન
1087 1 આંજી
1088 1 દ્રવીને
1089 1 ​હાસ્ય
1090 1 વેરતા
1091 1 હોઠના
1092 1 ખૂણાઓમાં
1093 1 શાંત
1094 1 વહેતા
1095 1 નદી
1096 1 પ્રવાહની
1097 1 છુપાયેલા
1098 1 વમળની
1099 1 રહેતી
1100 1 ભમરી
1101 1 વમળ
1102 1 નજરમાં
1103 1 આશકે
1104 1 લૉરેન્ઝોની
1105 1 મિલનની
1106 1 મંજૂરી
1107 1 માગી
1108 1 તરફના
1109 1 મનોભાવની
1110 1 પૂછપરછ
1111 1 બેવડ
1112 1 ગાલો
1113 1 સ્નેહનાં
1114 1 ગુલાબો
1115 1 ચૂમકીઓ
1116 1 પરસ્પર
1117 1 મળવાની
1118 1 છૂટ
1119 1 દિવસથી
1120 1 નિત્યનો
1121 1 યાત્રાળુ
1122 1 સ્પેઈન
1123 1 દેશની
1124 1 લગ્નરીતિ
1125 1 અનુસાર
1126 1 જોકે
1127 1 વેવિશાળ
1128 1 મળી
1129 1 દિવસભરની
1130 1 ગેરહાજરીમાં
1131 1 વારંવાર
1132 1 મુલાકાતો
1133 1 મનની
1134 1 પુરુષ
1135 1 જળ
1136 1 મીન
1137 1 પ્રેમાંધ
1138 1 પતિ
1139 1 ટૂંકમાં
1140 1 કુટુંબીજન
1141 1 બનવાનો
1142 1 બાજુથી
1143 1 માથાના
1144 1 વાળે
1145 1 લૂછવા
1146 1 માંડ્યા
1147 1 ધીરીએ
1148 1 આવીએ
1149 1 ભવિષ્યનો
1150 1 ભરથાર
1151 1 ત્રણ
1152 1 અચ્છાં
1153 1 ઘોડેસવાર
1154 1 ઑફિસનો
1155 1 કીડો
1156 1 ખેલાડી
1157 1 તરીકે
1158 1 કસેલું
1159 1 પરિણામે
1160 1 ઘોડેસવારો
1161 1 ઘોડલાંને
1162 1 થનગનાવતાં
1163 1 રમાડતાં
1164 1 જતાં
1165 1 વગડાની
1166 1 નિર્જન
1167 1 ઘેલછા
1168 1 માણતાં
1169 1 ઉઘાડા
1170 1 આકાશની
1171 1 રાત્રિના
1172 1 થતા
1173 1 મૂંગા
1174 1 તારલાઓએ
1175 1 ચંદ્રઘેલી
1176 1 રાત્રિએ
1177 1 અપૂર્વ
1178 1 ઘેલછાની
1179 1 મદકટોરીઓ
1180 1 પાયા
1181 1 પહાડોની
1182 1 મેખલામાં
1183 1 જૂની
1184 1 પુરાતન
1185 1 નવેસર
1186 1 ધાતુના
1187 1 સળ
1188 1 જોવામાં
1189 1 આવ્યા
1190 1
1191 1 મહિનામાં
1192 1 રેલગાડીઓ
1193 1 દોડશે
1194 1 ધીરવાનો
1195 1 દસ્તાવેજ
1196 1 સહીસિક્કા
1197 1 કરાવવા
1198 1 અદાલતની
1199 1 વિધિઓ
1200 1 પતાવવી
1201 1 વિલંબ
1202 1 સંચા
1203 1 મગાવીને
1204 1 મુકાવવા
1205 1 રાખવા
1206 1 ખોદાવીને
1207 1 ભઠ્ઠીઓ
1208 1 ઓગાળવા
1209 1 માંડ્યું
1210 1 કાળ
1211 1 વીનવવા
1212 1 પરણીને
1213 1 લક્ષ્મીથી
1214 1 છલકતા
1215 1 ધણિયાણી
1216 1 વિનવણીને
1217 1 વશ
1218 1 અંગત
1219 1 જવાબદારી
1220 1 ધિરાવી
1221 1 નાખ્યાં
1222 1 બોલાવવા
1223 1 અમુક
1224 1 કામમાં
1225 1 વિશેષ
1226 1 પ્રેમઘેલુડી
1227 1 મારફત
1228 1 કૂવામાં
1229 1 ઉતારવા
1230 1 માંડ્યો
1231 1 મોંમાગી
1232 1 રકમો
1233 1 ધીરતો
1234 1 ​કંઈક
1235 1 મહિના
1236 1 દર્શન
1237 1 થતાં
1238 1 યંત્રો
1239 1 થયાં
1240 1 રોજના
1241 1 મજૂરોની
1242 1 ચુકવાવી
1243 1 કાચી
1244 1 ધૂળનોય
1245 1 કરીએ
1246 1 ખોટકી
1247 1 પેલું
1248 1 ચક્કર
1249 1 ખાડામાં
1250 1 ભરાઈ
1251 1 હૈયાફૂટો
1252 1 ભાઇ
1253 1 ગળાડૂબ
1254 1 ખાતામાંથી
1255 1 ઉપાડવા
1256 1 દઈશ
1257 1 ધીરેલી
1258 1 રૂની
1259 1 પૂણી
1260 1 જેવો
1261 1 સફેદ
1262 1 ઉપાડીને
1263 1 ક્યારનુંય
1264 1 પેલા
1265 1 સંદેહની
1266 1 વાદળીઓ
1267 1 થતે
1268 1 ચાલ્યો
1269 1 છવાઈ
1270 1 ઓચિંતો
1271 1 આંચકો
1272 1 લાંબો
1273 1 સાયો
1274 1 મોંમાથા
1275 1 ઘૂંઘટપટ
1276 1 પિયુજીને
1277 1 બારણા
1278 1 ટકોરા
1279 1 દીધા
1280 1 બારણું
1281 1 ઉઘાડ્યું
1282 1 ચહેરાને
1283 1 લપાવીને
1284 1 પીટ્યાને
1285 1 ઉત્તર
1286 1 વાળ્યો
1287 1 ઠેઠ
1288 1 દુરાન્ગો
1289 1 શહેરથી
1290 1 ટલ્લા
1291 1 ખાતી
1292 1 પીટ્યો
1293 1 દી
1294 1 હાથકડી
1295 1 પડવાની
1296 1 ઘરમાંથી
1297 1 છૂટ્યો
1298 1 એંહે
1299 1 ઓળખાવે
1300 1 ઓય
1301 1 રોયા
1302 1 છાજિયાં
1303 1 લઉં
1304 1 રાખ્યો
1305 1 એકોએક
1306 1 ઓરડામાં
1307 1 તસવીર
1308 1 ટીંગાય
1309 1 છાતીમાં
1310 1 ખંજર
1311 1 ગર્વભેર
1312 1 ઘૂંઘટ
1313 1 વિકરાળ
1314 1 અટ્ટહાસ્ય
1315 1 ઝાલીને
1316 1 જગજનની
1317 1 યાદ
1318 1 બનીશ
1319 1 વરસ
1320 1 હુંય
1321 1 દીકરો
1322 1 ભાળશે
1323 1 તુરત
1324 1 વરસથી
1325 1 શોધતી
1326 1 ફરું
1327 1 ત્યારથી
1328 1 ​સાંભળી
1329 1 સાંભળી
1330 1 હાથમાંથી
1331 1 ઝટકીને
1332 1 કાનમાં
1333 1 લોહીની
1334 1 ધસાધસના
1335 1 ઘણ
1336 1 ધોળાપીળાં
1337 1 ઠોકર
1338 1 ૫ડી
1339 1 પછડાટની
1340 1 કશી
1341 1 પીડા
1342 1 પામ્યા
1343 1 ઊઠીને
1344 1 3
1345 1 રોકાઈ
1346 1 કપડાં
1347 1 બદલાવી
1348 1 લેબાસ
1349 1 કસકસી
1350 1 ખીસાખરચી
1351 1 રેલગાડીમાં
1352 1 જાણતી
1353 1 ધુતારો
1354 1 મળશે
1355 1 ઠાર
1356 1 કર્યા
1357 1 ધાતુનો
1358 1 ઇજ્જત
1359 1 બચાવવા
1360 1 સુપરદ
1361 1 ખાતરી
1362 1 રૂપાનો
1363 1 નક્કી
1364 1 સંઘર્યો
1365 1 હોવો
1366 1 આહા
1367 1 રંડીબાજ
1368 1 કુમારિકાનું
1369 1 રેલગાડીની
1370 1 ગતિના
1371 1 થડકારા
1372 1 તાલ
1373 1 વિચાર
1374 1 ધબકારો
1375 1 માથામાં
1376 1 સ્ટેશને
1377 1 પહોંચવાનો
1378 1 પગરસ્તો
1379 1 મુસાફરી
1380 1 એનામાં
1381 1 ભાડે
1382 1 બપોરે
1383 1 સ્થળ
1384 1 પહોંચ્યું
1385 1 વધી
1386 1 મોટરને
1387 1 મેળવી
1388 1 તરફની
1389 1 મજલ
1390 1 ખેડવા
1391 1 જેણે
1392 1 અગાઉ
1393 1 કેટલીક
1394 1 દોરેલી
1395 1 ભોમિયાની
1396 1 ઝીણી
1397 1 ઉજાગરે
1398 1 સોજી
1399 1 લાલઘૂમ
1400 1 વીંધી
1401 1 ડોળા
1402 1 દીઠા
1403 1 પામ્યો
1404 1 જનારનું
1405 1 ઉપરથી
1406 1 આખા
1407 1 દેહના
1408 1 દીદાર
1409 1 કિરતી
1410 1 દૃષ્ટિ
1411 1 બાંધેલા
1412 1 ઠેરી
1413 1 સજ્જ
1414 1 કારતૂસનો
1415 1 પટ્ટો
1416 1 બંદૂક
1417 1 રૂંઝ્યો
1418 1 મજૂર
1419 1 ગયેલું
1420 1 ખોદાવે
1421 1 ખાડો
1422 1 અસલમાં
1423 1 આમાં
1424 1 કટકીય
1425 1 જડે
1426 1 માટીના
1427 1 વળાં
1428 1 દીઠેલાં
1429 1 ચોંકીને
1430 1 પેટફાટ
1431 1 હં
1432 1 અં
1433 1 બંદૂકે
1434 1 માટીમાં
1435 1 ધરબી
1436 1 દીધેલું
1437 1 તમારા
1438 1 ખાવંદે
1439 1 વેચી
1440 1 આંહીંથી
1441 1 ગાઉ
1442 1 જગ્યા
1443 1 હોવે
1444 1 ભીંયા
1445 1 રાતની
1446 1 સવારે
1447 1 ઊપડીએ
1448 1 લેવો
1449 1 થાક
1450 1 રસ્તે
1451 1 શકશું
1452 1 જવાબમાં
1453 1 પગડામાં
1454 1 પરોવી
1455 1 ચલાવ્યો
1456 1 પીસ્યા
1457 1 એનેયે
1458 1 ચોખ્ખો
1459 1 કરવો
1460 1 ભળકડાની
1461 1 ગાળીને
1462 1 છેડે
1463 1 કુંડાળે
1464 1 પડાવનાં
1465 1 તાપણાં
1466 1 ઝબૂકતાં
1467 1 જીન
1468 1 ટકી
1469 1 અંધારાં
1470 1 આવ્યાં
1471 1 પાણીની
1472 1 પ્યાલીએ
1473 1 લગાર
1474 1 સુરાએ
1475 1 ઝાડના
1476 1 થડ
1477 1 કોથળીમાંથી
1478 1 કાઢીને
1479 1 ચક્કરમાં
1480 1 કારતૂસો
1481 1 ઠાંસી
1482 1 ચુપકીદીથી
1483 1 ઠેરવવાનું
1484 1 અંધારામાં
1485 1 વધ્યો
1486 1 પાછો
1487 1 કશો
1488 1 કરશો
1489 1 જગ્યાએ
1490 1 લપાઈને
1491 1 પ્હો
1492 1 ઉદ્યમે
1493 1 લાગવા
1494 1 સળવળતો
1495 1 ભોંયરાના
1496 1 વસવાટ
1497 1 મજૂરો
1498 1 દિવસનું
1499 1 ભોજન
1500 1 રાંધી
1501 1 જેનું
1502 1 બેન્કની
1503 1 જોઈતું
1504 1 રૂપાપાટો
1505 1 અટકાવી
1506 1 શકાયું
1507 1 જોઉં
1508 1 છેતરી
1509 1 લૂંટી
1510 1 અમારી
1511 1 ઇજ્જતનો
1512 1 વધ
1513 1 અટક્યો
1514 1 દુષ્ટતાની
1515 1 શગ
1516 1 દાઝ્યા
1517 1 ડામ
1518 1 પ્રેમબોલો
1519 1 બોલીને
1520 1 ફાંસલામાં
1521 1 ફસાવી
1522 1 કાળશત્રુ
1523 1 અજવાળું
1524 1 ઊઘડતું
1525 1 લોકોના
1526 1 આકારો
1527 1 અજાણો
1528 1 કમ્મર
1529 1 પિસ્તોલના
1530 1 બંધ
1531 1 ઢીલા
1532 1 હોં
1533 1 ચેતાવી
1534 1 રખે
1535 1 ભૂલ
1536 1 ભંડારી
1537 1 છોડવી
1538 1 હાથવેંતમાં
1539 1 રાખવાં
1540 1 જેવું
1541 1 વાહન
1542 1 ઘોડું
1543 1 થોડોક
1544 1 ચોકી
1545 1 બેસીશ
1546 1 રોષ
1547 1 ઉશ્કેરાટના
1548 1 નશાને
1549 1 અંતે
1550 1 તૂટતી
1551 1 માગતું
1552 1 ઝાડની
1553 1 જીનની
1554 1 ધાબળીઓનું
1555 1 પાથરણું
1556 1 ભરનીંદરમાં
1557 1 કોઈના
1558 1 ઢંઢોળાઈને
1559 1 પળ
1560 1 ઝોલું
1561 1 કાંડાની
1562 1 ઘડિયાળ
1563 1 જોયું
1564 1 બપોરની
1565 1 કલાકની
1566 1 નિદ્રા
1567 1 કરનાર
1568 1 બોલ્યો
1569 1 ખાવાનું
1570 1 રાંધ્યું
1571 1 જમી
1572 1 પડાવમાં
1573 1 ભારી
1574 1 ગધાડાં
1575 1 કશુંક
1576 1 લાદે
1577 1 ઝબકારો
1578 1 જળથી
1579 1 ધોયું
1580 1 નાસ્તો
1581 1 ​ગળા
1582 1 ઉતાર્યો
1583 1 ચાલીને
1584 1 ટેકરીની
1585 1 આડશ
1586 1 પીસવાના
1587 1 ઓગાળવાના
1588 1 વગેરે
1589 1 બુલંદ
1590 1 સંચાઓ
1591 1 પોતાનાં
1592 1 ભાઈનાં
1593 1 ખરીદેલી
1594 1 યંત્રમાળા
1595 1 રાખેલાં
1596 1 વજનદાર
1597 1 લદાઈ
1598 1 ઠરાવીને
1599 1 મૂક્યું
1600 1 નજરોનજર
1601 1 હુકમો
1602 1 દેતો
1603 1 ક્ષણમાં
1604 1 કૌમારપ્રેમ
1605 1 પલટીને
1606 1 સળગતો
1607 1 ધિક્કારના
1608 1 અગ્નિકુંડમાંથી
1609 1 ચંડિક
1610 1 છેટેથી
1611 1 પડકાર્યા
1612 1 નહીં
1613 1 શિકસ્ત
1614 1 પાસેથી
1615 1 સેરવી
1616 1 સામી
1617 1 રહીને
1618 1 લેવી
1619 1 ભોમિયાને
1620 1 ઇશારત
1621 1 ગધેડાંનો
1622 1 બદલો
1623 1 આપીશ
1624 1 બરાબર
1625 1 ધોઈ
1626 1 ધોવાનો
1627 1 શો
1628 1 થોભી
1629 1 કતાર
1630 1 ઊપડતી
1631 1 પાંચ
1632 1 ચોકિયાત
1633 1 ચલાવતાં
1634 1 હારને
1635 1 મુકામે
1636 1 જવા
1637 1 આખરે
1638 1 ખીણમાં
1639 1 ઊતરે
1640 1 આડશે
1641 1 ચડે
1642 1 ભોંયરાંવાળી
1643 1 પરનાં
1644 1 ઠલવાય
1645 1 ઠલવાતા
1646 1 માલનો
1647 1 ઠણકાર
1648 1 પાટો
1649 1 ભરાય
1650 1 રેલની
1651 1 માલગાડી
1652 1 ભરવા
1653 1 જેટલો
1654 1 માલ
1655 1 શહેરમાં
1656 1 હંગામી
1657 1 સંગ્રહસ્થાન
1658 1 પહોંચું
1659 1 ઓરતની
1660 1 સાથેની
1661 1 વાતની
1662 1 પાટોના
1663 1 જપ્તી
1664 1 બેસડાવું
1665 1 કમનસીબીની
1666 1 કથા
1667 1 દેવાનું
1668 1 પલટાઈ
1669 1 વિશ્વાસઘાતી
1670 1 હૈયાનો
1671 1 હુતાશન
1672 1 સળગી
1673 1 ઊઠ્યો
1674 1 નિર્દોષતાને
1675 1 રોળનાર
1676 1 રાફડાનો
1677 1 ભુજંગ
1678 1 કાળથી
1679 1 ફેણ
1680 1 પછાડી
1681 1 બીજું
1682 1 ખુદ
1683 1 ઠારવા
1684 1 ફસાયેલી
1685 1 ઘડીથી
1686 1 કલેવરમાં
1687 1 નવીન
1688 1 ભૂતાવળે
1689 1 વાસ
1690 1 શતધારે
1691 1 વહેતો
1692 1 જળપ્રવાહ
1693 1 હિમ
1694 1 પડતાં
1695 1 થીજીને
1696 1 પાષાણી
1697 1 ગયેલો
1698 1 પ્રતિમાના
1699 1 વેદનાનું
1700 1 કરડું
1701 1 કોતરાઈ
1702 1 દરરોજ
1703 1 જાગતી
1704 1 ઈશ્વરપ્રાર્થના
1705 1 આશ્રમની
1706 1 મીઠાબોલી
1707 1 ભણાવેલાં
1708 1 સૂત્રો
1709 1 આસ્થા
1710 1 ભુલાઈભૂંસાઈ
1711 1 પ્રાચીન
1712 1 પૂર્વજનો
1713 1 હિંસામય
1714 1 ​અતલ
1715 1 આરામગાહમાં
1716 1 પડેલી
1717 1 એકાદ
1718 1 હાડકાની
1719 1 કટકીની
1720 1 કોમલાંગીના
1721 1 કલેજામાં
1722 1 વિફરેલી
1723 1 કાયદાના
1724 1 અટપટા
1725 1 પથ
1726 1 ચાલવાની
1727 1 કારાગૃહના
1728 1 મૌનના
1729 1 ક્યારના
1730 1 ભમી
1731 1 પેરિસની
1732 1 કુમારિકાઓની
1733 1 એનાં
1734 1 લગ્ન
1735 1 બન્નેની
1736 1 લક્ષ્મી
1737 1 જનારી
1738 1 શખ્સ
1739 1 પોલીસ
1740 1 આવતા
1741 1 મોડું
1742 1 એમની
1743 1 પતાવી
1744 1 બદનામીના
1745 1 જીવતા
1746 1 મોતથી
1747 1 ઉગારી
1748 1 શકાશે
1749 1 આશાએ
1750 1 તલપી
1751 1 દોટમદોટ
1752 1 ઉંબરમાં
1753 1 કાળાંધબ
1754 1 નોકરી
1755 1 આપઘાત
1756 1 4
1757 1 મંત્ર
1758 1 છંટાવાથી
1759 1 પાષાણની
1760 1 પૂતળી
1761 1 થીજી
1762 1 મુડદાની
1763 1 ઉપાડ્યો
1764 1 સરનામાનો
1765 1 ફોડ્યો
1766 1 આત્મહત્યા
1767 1 સાચું
1768 1 સમજાયું
1769 1 નાણાંના
1770 1 ગેરઉપયોગની
1771 1 નામોશીથી
1772 1 અકળાયો
1773 1 નિતારી
1774 1 લેનારો
1775 1 ઉતાવળી
1776 1 ચિઠ્ઠી
1777 1 લખતી
1778 1 તેણે
1779 1 ઠસાવ્યું
1780 1 લગ્નની
1781 1 વિધિ
1782 1 ગયાની
1783 1 ધૂર્ત
1784 1 ધણીની
1785 1 સંસારના
1786 1 લહાવા
1787 1 બદનામીએ
1788 1 વળવાની
1789 1 લૉરેન્ઝોને
1790 1 આત્મહત્યાના
1791 1 મોકલ્યો
1792 1 યંત્રની
1793 1 ભાઈનો
1794 1 ઉખેળીને
1795 1 છતાંયે
1796 1 વહાલી
1797 1 ક્ષમા
1798 1 વાક્યે
1799 1 પાંપણોને
1800 1 પલાળી
1801 1 મટકો
1802 1 મારતી
1803 1 થંભી
1804 1 લાગણીનો
1805 1 ધગધગાટ
1806 1 ઉપરનું
1807 1 ટાઢું
1808 1 ટાઢુંબોળ
1809 1 બનતું
1810 1 લોહી
1811 1 વિનાની
1812 1 ઠંડીગાર
1813 1 આંગળીઓ
1814 1 મોંને
1815 1 જકડી
1816 1 સંકોડાયું
1817 1 સાંકડું
1818 1 તીનું
1819 1 રચાયું
1820 1 તેમાંથી
1821 1 સિસોટીના
1822 1 નાદાન
1823 1 અર્થહીન
1824 1 મોંમાંથી
1825 1 વગાડતી
1826 1 માથાની
1827 1 મહા
1828 1 જળપ્રલયનાં
1829 1 ચોગમ
1830 1 ડુબાડતાં
1831 1 તેવો
1832 1 ભાસ
1833 1 થવા
1834 1 બાઘોલા
1835 1 જેવા
1836 1 ઊભેલા
1837 1 શબ્દ
1838 1 કહ્યા
1839 1 હાથને
1840 1 ઇશારે
1841 1 જુઆનને
1842 1 ટકોરીની
1843 1 ચાંપ
1844 1 દાબતાં
1845 1 ઘરનું
1846 1 દ્વાર
1847 1 ઊઘડ્યું
1848 1 ઉઘાડવા
1849 1 આવનાર
1850 1 ​બાજુ
1851 1 ધકેલીને
1852 1 કહાવવાની
1853 1 અંદરના
1854 1 શયનખંડમાંથી
1855 1 તીણી
1856 1 કોપાયમાન
1857 1 અવાજો
1858 1 સંભળાયા
1859 1 પંથની
1860 1 ઘોડેસવારી
1861 1 પહોંચોલો
1862 1 પગમાં
1863 1 એડી
1864 1 ઉતાર્યા
1865 1 વિનાનો
1866 1 રજેભર્યો
1867 1 કોરડો
1868 1 ધરતી
1869 1 પટકાયેલી
1870 1 લોહીના
1871 1 ટશિયા
1872 1 આવેલા
1873 1 હુકમ
1874 1 નજીક
1875 1 માશુકને
1876 1 જોતાં
1877 1 કુટિલ
1878 1 અરધા
1879 1 ઝંખવાણા
1880 1 ક્વેરીડા
1881 1 બહુ
1882 1 સારું
1883 1 નહિતર
1884 1 તેડવા
1885 1 આવવું
1886 1 પડત
1887 1 આવતો
1888 1 પ્યાર
1889 1 પરણેતર
1890 1 તરીકેની
1891 1 ઓળખાણ
1892 1 નારાતાળ
1893 1 જૂઠાણું
1894 1 જુઠ્ઠાણું
1895 1 લાગેલું
1896 1 સુંવાળા
1897 1 મધુઝરતા
1898 1 ઠગાઈ
1899 1 રમવાનું
1900 1 ગજું
1901 1 તાજુબ
1902 1 બનીને
1903 1 ચાબુકને
1904 1 મેલ્યો
1905 1 દેહમાં
1906 1 નવું
1907 1 દિવેલ
1908 1 પુરાયું
1909 1 ધારણા
1910 1 રાખેલી
1911 1 શાપોની
1912 1 અંગાર
1913 1 ઝડી
1914 1 વરસવાની
1915 1 આવા
1916 1 વિશ્વાસના
1917 1 ભોળુડી
1918 1 ચાહી
1919 1 ફૂલ
1920 1 સમું
1921 1 મલકાવીને
1922 1 મૂછોને
1923 1 જરીક
1924 1 વળ
1925 1 ચડાવ્યો
1926 1 સાચેસાચ
1927 1 છેતરું
1928 1 રમતાં
1929 1 ઈશ્વર
1930 1 દોરી
1931 1 લે
1932 1 માગું
1933 1 પોશાક
1934 1 પહેર્યો
1935 1 ઝાંખી
1936 1 નૂરનો
1937 1 છાંટો
1938 1 મળે
1939 1 થાકેલી
1940 1 શોધવા
1941 1 જોઈને
1942 1 આનંદ
1943 1 ઊપજ્યો
1944 1 કહેતા
1945 1 જરીકે
1946 1 જૂઠું
1947 1 ગજબ
1948 1 સરસ
1949 1 વેબ્રાન્સદા
1950 1 વાળી
1951 1 નવી
1952 1 આપોઆપ
1953 1 કમરબંધ
1954 1 ચમકવા
1955 1 બન્યું
1956 1 દેખાડેલી
1957 1 ખોટી
1958 1 ઓચિંતાની
1959 1 આપવી
1960 1 છૂપું
1961 1 રાખેલું
1962 1 ગાળવા
1963 1 માંડશું
1964 1 અચંબો
1965 1 જુઓને
1966 1 ક્યારનુંયે
1967 1 સંઘરાવેલું
1968 1 મોકલું
1969 1 બેશક
1970 1 વાતને
1971 1 ઉપાડ્યાં
1972 1 ભરી
1973 1 દેવામાં
1974 1 સહાય
1975 1 ​ક૨વાની
1976 1 તમારી
1977 1 આતુરતા
1978 1 સમજું
1979 1 કહું
1980 1 રાંડ
1981 1 બિલ્લી
1982 1 સાપની
1983 1 ફૂફાડી
1984 1 ઊઠયો
1985 1
1986 1 ૫૨
1987 1 જાસૂસી
1988 1 વારુ
1989 1 કદમ
1990 1 ભર્યા
1991 1 કમર
1992 1 પરના
1993 1 વીજળીનો
1994 1 સબકારો
1995 1 તેટલી
1996 1 ઝડપથી
1997 1 પિસ્તોલને
1998 1 નિશાન
1999 1 કહેતાં
2000 1 ખામોશી
2001 1 નસોમાં
2002 1 ધગધગતી
2003 1 ધસવા
2004 1 ઊપડેલા
2005 1 ધબકારાએ
2006 1 શ્વાસ
2007 1 રૂંધી
2008 1 ગરીબ
2009 1 બિચારા
2010 1 શકું
2011 1 ક્યારનો
2012 1 દુનિયાને
2013 1 નરક
2014 1 જ્વાળાની
2015 1 રાખ
2016 1 છંટાઈ
2017 1 વારને
2018 1 હજાર
2019 1 જાન
2020 1 રૌદ્ર
2021 1 સ્વેદ
2022 1 ભાંગી
2023 1 ઊંચો
2024 1 થયો
2025 1 નોકરોને
2026 1 હોલ
2027 1 ગોમેદ
2028 1 જનાબ
2029 1 ધસી
2030 1 તત્કાળ
2031 1 રાઇફલ
2032 1 તોળી
2033 1 ચાંપતાં
2034 1 ગોમેજ
2035 1 નામનો
2036 1 નોકર
2037 1 તરફડ્યો
2038 1 શાંતિમાં
2039 1 હિંમત
2040 1 ખેંચવા
2041 1 પળે
2042 1 જમણો
2043 1 ચૂંથી
2044 1 જખમી
2045 1 પ્રિયતમાની
2046 1 તકદીર
2047 1 વાંચી
2048 1 કાઢ્યું
2049 1 દીવાનો
2050 1 વેદનાની
2051 1 પાડતો
2052 1 પહોંચવા
2053 1 મથતો
2054 1 હડુડાટ
2055 1 ગાજ્યો
2056 1 દીવાલોએ
2057 1 ગણો
2058 1 ગુંજાવ્યો
2059 1 જાંઘ
2060 1 વીંધાઈ
2061 1 પૃથ્વી
2062 1 પટકાઈ
2063 1 નરાધમના
2064 1 ઊભીને
2065 1 તરફડતા
2066 1 ચોંટાડી
2067 1 કારતૂસોની
2068 1 દાબડી
2069 1 ખલાસ
2070 1 ઘટના
2071 1 રહેલો
2072 1 ચૂંથા
2073 1 વાહવાહ
2074 1 વળ્યો
2075 1 કાર્યની
2076 1 સમાપ્તિ
2077 1 દિગ્મૂઢ
2078 1 બનેલી
2079 1 ધુમાડો
2080 1 નમાવ્યું
2081 1 મહાપુણ્યનું
2082 1 કાર્ય
2083 1 કુત્તાને
2084 1 ઉચિત
2085 1 મળ્યું
2086 1 વર્ષો
2087 1 ખરેખર
2088 1 દુવા
2089 1 દેતી
2090 1 ચાલો
2091 1 ભાગી
2092 1 છૂટીએ
2093 1 ચરણોમાં
2094 1 સમજજે
2095 1 ઝાલી
2096 1 પેલો
2097 1 ​દ્વારપાળ
2098 1 બેઠોબેઠો
2099 1 મલકાવતો
2100 1 શેરી
2101 1 સુનકાર
2102 1 કોઈએ
2103 1 ગોળીબાર
2104 1 સાંભળ્યા
2105 1 જણાતા
2106 1 નહોતા
2107 1 એકાંતે
2108 1 ઘડીઓ
2109 1 કસકસાવીને
2110 1 કાબૂ
2111 1 કિન્નાની
2112 1 લાગણી
2113 1 ગયાથી
2114 1 ઢીલી
2115 1 પાછું
2116 1 પોચું
2117 1 વીરના
2118 1 શોકે
2119 1 ચિરાવા
2120 1 કેટલીયે
2121 1 ઢાળીને
2122 1 મોતની
2123 1 પડઘીઓ
2124 1 ગાજી
2125 1 બદનામી
2126 1 અટકાવવી
2127 1 સારવા
2128 1 કર્તવ્ય
2129 1 બેસાશે
2130 1 ખળભળેલી
2131 1 ઊર્મિઓને
2132 1 ગાંસડીમાં
2133 1 બાંધતી
2134 1 લૂછી
2135 1 દફનક્રિયાની
2136 1 સૂચના
2137 1 ભરભળામણ
2138 1 રોકડ
2139 1 પૈસા
2140 1 જુઆનની
2141 1 સાંટીઆગોની
2142 1 5
2143 1 પહાડમાંથી
2144 1 પચાસ
2145 1 જણને
2146 1 ભેગા
2147 1 હલ્લો
2148 1 જવો
2149 1 સાથ
2150 1 આપનારને
2151 1 રૂપામાંથી
2152 1 ભાગ
2153 1 દેશું
2154 1 જવાંમર્દો
2155 1 નેજા
2156 1 જુઓ
2157 1 ભાઈઓ
2158 1 આમાંથી
2159 1 છો
2160 1 મૅક્સિકોના
2161 1 રાજાની
2162 1 દંગો
2163 1 ઉઠાવનાર
2164 1 બળવાખોર
2165 1 વીર
2166 1 જનરલ
2167 1 ઝીમેનેઝને
2168 1 આશરે
2169 1 ફોજમાં
2170 1 જશું
2171 1 સહુએ
2172 1 ખડિયામાં
2173 1 ખાંપણ
2174 1 નીકળવાનું
2175 1 સમજ્યા
2176 1 ખુશીની
2177 1 સૌ
2178 1 લડવૈયા
2179 1 જવાંમર્દ
2180 1 ઘોડાની
2181 1 નાકાબંધી
2182 1 કામ
2183 1 કરવું
2184 1 ચૂકવવામાં
2185 1 આવશે
2186 1 ઘણાખરાએ
2187 1 નવા
2188 1 માલિકને
2189 1 રાજીખુશીથી
2190 1 સ્વીકારી
2191 1 કૉલ
2192 1 પ્રમાણે
2193 1 સૌથી
2194 1 સાથીઓની
2195 1 થોડુંક
2196 1 વહેંચી
2197 1 આપ્યું
2198 1 બાકીની
2199 1 પાટોનો
2200 1 રેલવે
2201 1 સ્ટેશન
2202 1 ઊપડાવી
2203 1 કરાવ્યો
2204 1 લખ્યો
2205 1 તેમાં
2206 1 સમજ
2207 1 ભરીને
2208 1 ધિરાવેલાં
2209 1 ચૂકવી
2210 1 આપું
2211 1 કારકિર્દી
2212 1 પરનું
2213 1 કાળું
2214 1 કલંક
2215 1 ઉખેડી
2216 1 નાખવા
2217 1 દારુણ
2218 1 સ્વીકાર્યો
2219 1 પહેલો
2220 1 પૂરતો
2221 1 જાણ
2222 1 પોલીસને
2223 1 દફતરે
2224 1 ચૂકી
2225 1 મરનાર
2226 1 વિશ્વાસઘાતીના
2227 1 ભયાનક
2228 1 તહોમતો
2229 1 તોળાઈ
2230 1 કાયદો
2231 1 લેવાની
2232 1 સત્તા
2233 1 પ્રજાજનને
2234 1 કાયદાની
2235 1 દૃષ્ટિમાં
2236 1 ખૂનની
2237 1 તહોમતદાર
2238 1 પકડવાના
2239 1 આદેશો
2240 1 છૂટ્યા
2241 1 ઝાલનાર
2242 1 મોટું
2243 1 ઇનામ
2244 1 ​રૂપા
2245 1 જપ્ત
2246 1 કાંઈ
2247 1 આકડે
2248 1 મધ
2249 1 કટકની
2250 1 ધૂંઆધાર
2251 1 ગોળીઓની
2252 1 ઠારમઠોર
2253 1 ગિસ્ત
2254 1 હાર
2255 1 સોલ્જરોની
2256 1 પલટન્
2257 1 ઊંચાણ
2258 1 ચોયફરતા
2259 1 નાનાનાના
2260 1 કોઠા
2261 1 બહારવટિયણનું
2262 1 સૈન્ય
2263 1 લપાઈ
2264 1 મૅક્સિકો
2265 1 લાઇલાજ
2266 1 કંઈકને
2267 1 ફૂંકી
2268 1 માર્યા
2269 1 કેટલાય
2270 1 કલાકોની
2271 1 ટપાટપી
2272 1 હટીને
2273 1 ખરા
2274 1 બળની
2275 1 ઝાઝો
2276 1 વખત
2277 1 ઝીંક
2278 1 ઝીલી
2279 1 શકાય
2280 1 તજી
2281 1 નજીકના
2282 1 ડુંગરામાં
2283 1 નિવાસ
2284 1 સરકારે
2285 1 જપ્તીમાં
2286 1 ત્રીજા
2287 1 માલિકોના
2288 1 તળે
2289 1 મુકાવું
2290 1 સોંપી
2291 1 શોણિત
2292 1 સીંચાયું
2293 1 મનથી
2294 1 ભલેને
2295 1 વતી
2296 1 કરતું
2297 1 ભોગવટો
2298 1 રહેવાનો
2299 1 પાટ
2300 1 મહિનો
2301 1 વીતી
2302 1 રૂપાના
2303 1 લાટાનો
2304 1 ગંજાવર
2305 1 વહીવટદારોએ
2306 1 ગધેડાની
2307 1 લાટા
2308 1 લદાવ્યા
2309 1 ગધેડાંનું
2310 1 કસકસ
2311 1 પીઠને
2312 1 લીધે
2313 1 ધીરાં
2314 1 ડગલાં
2315 1 માંડતું
2316 1 મજબૂત
2317 1 ચોકીપહેરા
2318 1 મથક
2319 1 નીકળ્યું
2320 1 બેધડક
2321 1 મહિનાથી
2322 1 બહારવટિયણનો
2323 1 જરી
2324 1 સળવળાટ
2325 1 સૌએ
2326 1 માનેલું
2327 1 ગરુડ
2328 1 ટાંપ
2329 1 ગાફેલ
2330 1 ખાણમાં
2331 1 રહેલું
2332 1 રજે
2333 1 રજ
2334 1 રાજવાળાઓને
2335 1 બતાવી
2336 1 કોણીનો
2337 1 ચાટવો
2338 1 કેવોક
2339 1 કઠણ
2340 1 ધરતીનાં
2341 1 પોડાં
2342 1 ફાટીને
2343 1 નીકળે
2344 1 અણધારી
2345 1 એકસો
2346 1 આદમીઓની
2347 1 મોખરે
2348 1 જોગમાયા
2349 1 નળી
2350 1 નોંધીને
2351 1 પલટનને
2352 1 પડકારી
2353 1 બાપડાં
2354 1 ખચ્ચરોએ
2355 1 બગાડ્યું
2356 1 દયા
2357 1 રાખો
2358 1 હટી
2359 1 જાઓ
2360 1 બાજુ
2361 1 ખાઈ
2362 1 લો
2363 1 બધા
2364 1 પશુડાંનો
2365 1 ભાર
2366 1 હળવો
2367 1 નાખીએ
2368 1 પહેરો
2369 1 ભરતી
2370 1 સહિત
2371 1 તગડવા
2372 1 માંડ્યાં
2373 1 મિલિટરીના
2374 1 ઉતારી
2375 1 હસતે
2376 1 મોંએ
2377 1 વિદાયની
2378 1 સલામ
2379 1 રેવત
2380 1 પૂંછનો
2381 1 ઝંડો
2382 1 ફરકાવતો
2383 1 અદૃશ્ય
2384 1 ઘડી
2385 1 મિલિટરીએ
2386 1 જંગલ
2387 1 ચોળીને
2388 1 લોકલાગણી
2389 1 કારણથી
2390 1 હંમેશાં
2391 1 બહારવટિયાને
2392 1 માથે
2393 1 ઢળી
2394 1 એમાંય
2395 1 છોકરીની
2396 1 જવાંમર્દીએ
2397 1 લોકોને
2398 1 ઘેલા
2399 1 હરએક
2400 1 જબાનના
2401 1 ટેરવા
2402 1 બહાદરિયાં
2403 1 નું
2404 1 રમે
2405 1 બહાદુરી
2406 1 ​તો
2407 1 હસવા
2408 1 ચોરે
2409 1 ચૌટે
2410 1 પીઠામાં
2411 1 હોટેલોમાં
2412 1 ઠઠેઠઠ
2413 1 કાઢવા
2414 1 દાઢીમૂછના
2415 1 ચારસો
2416 1 ધણી
2417 1 કારતૂસના
2418 1 પટ્ટા
2419 1 ખભે
2420 1 પાટકી
2421 1 ગોઠણ
2422 1 ભારે
2423 1 બંદૂકું
2424 1 ઝાલનારા
2425 1 ઠેકડી
2426 1 કટાક્ષોથી
2427 1 તપી
2428 1 સત્તાવાળાઓએ
2429 1 બેવડી
2430 1 દાઝે
2431 1 દોડાવવા
2432 1 ડુંગરે
2433 1 ડુંગરા
2434 1 ખૂંદાવી
2435 1 ઝપાટે
2436 1 સંતાકૂકડી
2437 1 રૂપાપાટોથી
2438 1 લાદેલું
2439 1 તગડીને
2440 1 ગીરમાં
2441 1 ગાયબ
2442 1 છેક
2443 1 ઝીમેનેઝની
2444 1 સરદારની
2445 1 સેવામાં
2446 1 બહાદરિયો
2447 1 બચ્ચો
2448 1 ભેળો
2449 1 ભળે
2450 1 મન
2451 1 વધાઈની
2452 1 સરદારે
2453 1 ટુકડીને
2454 1 સૈન્યમાં
2455 1 અપનાવી
2456 1 ગિસ્તો
2457 1 ધિંગાણાં
2458 1 ખેલ્યાં
2459 1 સરદારીવાળી
2460 1 નેજાની
2461 1 ફતેહ
2462 1 વર્તાવી
2463 1 શત્રુઓ
2464 1 ઓરતનાં
2465 1 ઊજળાં
2466 1 વીરત્વ
2467 1 નિહાળીને
2468 1 મસ્તીથી
2469 1 રંગે
2470 1 મસ્તી
2471 1 મયદાને
2472 1 જંગોમાં
2473 1 જમાવી
2474 1 જીવતરમાં
2475 1 લહેરથી
2476 1 સાધ્વીઓને
2477 1 કૌમારની
2478 1 રમતો
2479 1 રમી
2480 1 જોબનની
2481 1 વિશ્વાસે
2482 1 ઉઘાડીને
2483 1 હૈયાની
2484 1 વચ્ચોવચ
2485 1 પિયુપ્રેમના
2486 1 ભમરાને
2487 1 લોટવા
2488 1 ગુંજવા
2489 1 ચાખવા
2490 1 કરમાઈ
2491 1 ખરી
2492 1 બાથ
2493 1 લેનાર
2494 1 ભુજાઓએ
2495 1 મર્દોનાં
2496 1 શોણિતના
2497 1 ફૂલદડા
2498 1 ખેલવા
2499 1 માંડેલ
2500 1 6
2501 1 વીરકથાઓ
2502 1 પ્યારી
2503 1 સંઘરવા
2504 1 સૌના
2505 1 મનમાં
2506 1 પુરૂષની
2507 1 બેઈમાનીના
2508 1 ઘાએ
2509 1 કલેજાના
2510 1 છૂંદા
2511 1 નાખેલા
2512 1 કલેજામાંથી
2513 1 મર્દ
2514 1 પ્રત્યે
2515 1 કારમનનો
2516 1 આવો
2517 1 કારમો
2518 1 બેવફાઈનો
2519 1 કટોરો
2520 1 પીધો
2521 1 માની
2522 1 બેઠેલાં
2523 1 અજાયબીમાં
2524 1 ગરક
2525 1 પીઠાં
2526 1 મયખાનાં
2527 1 મનાય
2528 1 વાતનો
2529 1 ગુંજારવ
2530 1 ઊઠ્યાં
2531 1 પિંજરમાં
2532 1 પુરાઈ
2533 1 દિલોજાન
2534 1 સાંપડ્યો
2535 1 કાળકાનું
2536 1 દિલ
2537 1 જીતનારો
2538 1 સાહસઘેલડો
2539 1 મરણિયો
2540 1 અંગ્રેજ
2541 1 બચ્યો
2542 1 જૅક
2543 1 હાર્લી
2544 1 આઠેય
2545 1 પહોર
2546 1 જેનાં
2547 1 ડગમગી
2548 1 પથારીમાં
2549 1 મરવાનું
2550 1 કડવું
2551 1 ઝેર
2552 1 જિંદગીને
2553 1 જુગારીના
2554 1 તૉરથી
2555 1 સાહસો
2556 1 નિસાર
2557 1 દેવાના
2558 1 મનોરથ
2559 1 એવાં
2560 1 માંહેલો
2561 1 કશાને
2562 1 મૉજ
2563 1 લૂંટવાને
2564 1 આરીઝોના
2565 1 પ્રાંતની
2566 1 સરહદ
2567 1 ​ઓળંગીને
2568 1 કેટલાક
2569 1 દોસ્તોની
2570 1 ઝીમેનેઝના
2571 1 સૈન્યની
2572 1 ચાકરીએ
2573 1 નોંધાયો
2574 1 નિષ્કપટી
2575 1 જંગબહાદુર
2576 1 જુવાનની
2577 1 આંખડીઓએ
2578 1 શિશુ
2579 1 નાદાનીને
2580 1 કરાલ
2581 1 જીતી
2582 1 સાચુકલા
2583 1 પિયુને
2584 1 છાંયડાના
2585 1 છાકમછોળ
2586 1 શહેરી
2587 1 અમન
2588 1 ચમનમાં
2589 1 મૉતની
2590 1 મહેફ્લિોમાં
2591 1 ઘોર
2592 1 ધિંગાણામાં
2593 1 પારખ્યો
2594 1 હસતો
2595 1 જુવાન
2596 1 શત્રુઓની
2597 1 ગોળીઓના
2598 1 મેહુલામાં
2599 1 સ્નાન
2600 1 ખાબકી
2601 1 રણકલ્લોલ
2602 1 મચાવતો
2603 1 કટોકટીની
2604 1 આંખોના
2605 1 મલકાટ
2606 1 તોફાની
2607 1 ખડખડ
2608 1 અટ્ટહાસ
2609 1 કરમાયાં
2610 1 નહોતાં
2611 1 રંગીલા
2612 1 વીરની
2613 1 મોહિનીએ
2614 1 લોખંડી
2615 1 શૌર્યકવચની
2616 1 નીચેથી
2617 1 પોઢી
2618 1 પ્રેમને
2619 1 રક્તલીલા
2620 1 માણવા
2621 1 નીકળતાં
2622 1 ફોજોના
2623 1 ટંકારનું
2624 1 સંગીત
2625 1 સાંભળતાં
2626 1 બન્નેના
2627 1 અભિલાષ
2628 1 સમરાંગણને
2629 1 માંડવડે
2630 1 તલવાર
2631 1 તોરણે
2632 1 જોડલું
2633 1 પરણી
2634 1 ચૂક્યું
2635 1 અંતરને
2636 1 છૂપે
2637 1 ખૂણે
2638 1 ધબકતી
2639 1 વહેલુંમોડું
2640 1 સરદારનું
2641 1 પાર
2642 1 સુલેહ
2643 1 સર્વેને
2644 1 માફી
2645 1 આપશે
2646 1 સૌની
2647 1 છુટકારો
2648 1 વીરનરની
2649 1 માંડીને
2650 1 આવરદા
2651 1 પૂરી
2652 1 સમાજનું
2653 1 સુધીના
2654 1 સંહારનું
2655 1 પ્રાયશ્ચિત્ત
2656 1 અસાર
2657 1 નીવડી
2658 1 રાજસત્તાએ
2659 1 બંડખોરોનાં
2660 1 દળબળને
2661 1 સાફ
2662 1 દુનિયાની
2663 1 ગોદમાં
2664 1 પાછા
2665 1 આશાને
2666 1 વિસર્જન
2667 1 સહાયથી
2668 1 રાખ્યું
2669 1 બહારવટામાં
2670 1 લોકને
2671 1 લૂંટેલા
2672 1 માલિકીની
2673 1 માલમિલકતો
2674 1 ધાડ
2675 1 પાડ્યા
2676 1 થાણાં
2677 1 કોઠારોને
2678 1 લશ્કરો
2679 1 જવામાં
2680 1 તગડ્યાં
2681 1 ભાખ્યું
2682 1 અભય
2683 1 અવતાર
2684 1 કાયરને
2685 1 શૂરાતનનાં
2686 1 ચડાવતું
2687 1 નામનું
2688 1 રટણ
2689 1 ભવ્ય
2690 1 કરુણ
2691 1 પિયુ
2692 1 ધિંગાણે
2693 1 કટકને
2694 1 અશ્વશાળાના
2695 1 મકાનને
2696 1 ઇમારતને
2697 1 થોડે
2698 1 બંદોબસ્ત
2699 1 ચિતા
2700 1 સળગતી
2701 1 મેડીબંધ
2702 1 ઊંચા
2703 1 મકાનની
2704 1 ચોમેર
2705 1 વળેલા
2706 1 તરફથી
2707 1 સરકારી
2708 1 ઘોડાંને
2709 1 દુધાળાં
2710 1 જાનવરોને
2711 1 ઘેટાંબકરાં
2712 1 તગડી
2713 1 એવામાં
2714 1 કિકિયારીઓ
2715 1 સંભળાઈ
2716 1 અનુચરોએ
2717 1 આર્તનાદ
2718 1 સન્મુખ
2719 1 રજૂ
2720 1 સવાલ
2721 1 બહાદુર
2722 1 બળી
2723 1 ઇમારતની
2724 1 મેડીમાં
2725 1 ​આગના
2726 1 કાળાં
2727 1 બાકોરાં
2728 1 આંગળી
2729 1 બતાવીને
2730 1 મેડી
2731 1 નાનાં
2732 1 બચ્ચાં
2733 1 ફૂલને
2734 1 રંકનાં
2735 1 રત્નોને
2736 1 વિચારવા
2737 1 રોકાયા
2738 1 પલાણીને
2739 1 દોટાદોટ
2740 1 સળગતા
2741 1 મકાન
2742 1 હેઠી
2743 1 પલાણ
2744 1 કામળી
2745 1 ઝોંટી
2746 1 ઓઢી
2747 1 વીંટાયેલા
2748 1 ગોટેગોટ
2749 1 ધુમાડે
2750 1 ગૂંગળાઈ
2751 1 મકાનના
2752 1 બારણાની
2753 1 બાળકોની
2754 1 હાય
2755 1 કાને
2756 1 હજારો
2757 1 ભુજંગો
2758 1 ફૂંફાડતા
2759 1 અગ્નિઝાળો
2760 1 ઇમારતનાં
2761 1 લાકડાંને
2762 1 સડડડ
2763 1 સ્વરે
2764 1 સળગાવતી
2765 1 કાટવળો
2766 1 રૌરવના
2767 1 ડાચામાં
2768 1 દોટ
2769 1 વસૂલાતનું
2770 1 ધગધગતું
2771 1 ઝનૂન
2772 1 આશકના
2773 1 આલિંગનમાં
2774 1 ભીંસાઈ
2775 1 પ્રણય
2776 1 વેદના
2777 1 ઉત્તેજના
2778 1 નિજ
2779 1 અન્યાયની
2780 1 નિવારણ
2781 1 બુદ્ધિ
2782 1 જનેતા
2783 1 પદની
2784 1 તાલાવેલી
2785 1 માતૃત્વ
2786 1 માણી
2787 1 દાખલ
2788 1 મેડીએ
2789 1 સુકુમાર
2790 1 આગના
2791 1 પંજામાંથી
2792 1 ઝૂંટવીને
2793 1 લીધાં
2794 1 ચૂમીઓ
2795 1 ચોડી
2796 1 બારી
2797 1 નિસરણી
2798 1 ફેંકીને
2799 1 ઝિલાવી
2800 1 દયાની
2801 1 દેવી
2802 1 જનનીમૂર્તિ
2803 1 નિસરણીએ
2804 1 જોતા
2805 1 કડડડ
2806 1 ધૂબ
2807 1 ઈમારત
2808 1 સળગતું
2809 1 ખંડેર
2810 1 પાક
2811 1 આરામગાહ
2812 1 શરીરની
2813 1 ઉગારવા
2814 1 બાળકોનો
2815 1 મળ્યો

કુલ 6158 શબ્દોના લખાણમાં અનન્ય શબ્દ 2815 છે.

દરિયાપારના બહારવટિયા/1. કુમારી કારમન વિશે ચર્ચા શરુ કરો

ચર્ચા શરૂ કરો