ચાલોને આપણે ઘેર રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ચાલો લાડીલી તમે આપણે તો ઘેર રે
ચાલો લાડીલી તમે આપણે તો ઘેર રે

મહિયરની મમતા મૂકોને
મહિયરની મમતા મૂકોને

ચાલોને આપણે ઘેર રે
ચાલોને આપણે ઘેર રે

બાપુની માયા તો તમે મૂકોને
બાપુની માયા તો તમે મૂકોને

સસરાની હવેલી બતાવું રે
સસરાની હવેલી બતાવું રે

ચાલોને આપણે ઘેર રે
ચાલોને આપણે ઘેર રે

માડીની માયા તો તમે મૂકોને
માડીની માયા તો તમે મૂકોને

સાસુજીના હેત બતાવું રે
સાસુજીના હેત બતાવું રે

ચાલોને આપણે ઘેર રે
ચાલોને આપણે ઘેર રે

ભાંડુની માયા તો તમે મૂકોને
ભાંડુની માયા તો તમે મૂકોને

બતાવું દીયર ને નણંદને
બતાવું દીયર ને નઁદને

ચાલોને આપણે ઘેર રે
ચાલોને આપણે ઘેર રે

સૈયરનો સ્નેહ તો તમે મૂકોને
સૈયરનો સ્નેહ તો તમે મૂકોને

દેખાડું હું પ્રીત તારા કંથની
દેખાડું હું પ્રીત તારા કંથની

ચાલોને આપણે ઘેર રે
ચાલોને આપણે ઘેર રે

ચાલો લાડીલી તમે આપણે તો ઘેર રે
ચાલો લાડીલી તમે આપણે તો ઘેર રે