જાગને જાદવા! રાત થોડી રહી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
જાગને જાદવા! રાત થોડી રહી
નરસિંહ મહેતા


જાગને જાદવા! રાત થોડી રહી, મંડળિક રાય મુને બીવરાવે,
અરુણ ઉદિયો અને હરણલી આથમી, તુંને તો યે કરુણા ન આવે. - જાગને. ૧

ભોગળ ભાંગિયે રાય દામોદરા! ઉઠો જદુનાથ દેવાધિદેવા !
મંડળિક મદભર્યો ઓચરે અઘટતું, જાણે નરસૈંયાની જૂઠી સેવા - જાગને. ૨

ભક્તપાલક, દયાશીલ તું શામળા ! માહરે પ્રીત પૂરણ છે તારી,
નાગરાશું નવલ નેહડો દાખવો, અકલિત ચરિત તારા મુરારિ. - જાગને. ૩

માહરે 'નરહરિ' નામ રૂદે વસ્યું 'પતિતપાવન' તરૂં બિરૂદ કહાવો,
ગ્રાહથી ગજને મૂકાવિયો શ્રી હરિ ! દાસ નરસૈંયાને તેમ મૂકાવો.- જાગને. ૪