જો તુમ તોડો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

જો તુમ તોડો પીયા મૈં નહીં તોડું;
તોરી પ્રીત તોડી કૃષ્ણ કોન સંગ જોડું ?

તુમ ભયે તરુવર, હમ ભયે પંખિયા
તુમ ભયે સરોવર, હમ ભયે મછિયા. જો તુમ૦

તુમ ભયે ગિરિવર, હમ ભયે ધારા
તુમ ભયે ચંદા હમ ભયે ચકોરા . જો તુમ૦

તુમ ભયે મોતી પ્રભુ! હમ ભયે ધાગા
તુમ ભયે સોના, હમ ભયે સુહાગા. જો તુમ૦

મીરા કે પ્રભુ બ્રીજકે બાસી
તુમ મેરે ઠાકુર, મૈં તેરી દાસી. જો તુમ૦