ટીપણી ગીત

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઘેરું ઘેરું નગારું બોલે છે
મારું ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે

ઝીણું ઝીણું ઝાંઝરિયું બોલે છે
મારા નેણલા જોબનિયું ઢોળે છે

ઘેરું ઘેરું નગારું બોલે છે
મારું ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે

હું ધાબા દઉં ને મારી ચુંદડી લહેરાય
મારું છુંદણે છુંદેલ ગોરું રૂપ પરખાય

મારું હૈડું ચડ્યું ચકડોળે છે
ચંપો અંબોડે મારે ડોલે છે

મેઠી મેઠી શરણાઈયું બોલે છે
મારું ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે

ઘેરું ઘેરું નગારું બોલે છે
મારું ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે

મારે રાજાને રાણી પરણાવવી છે
એ રાજની મોલાત મારે ચણવી છે

અડે ગગન એવી ઈમારત કરવી છે
એથી ધરતીને ટીપી ધણધણવી છે

શંખ, ઝાઝ ને પખવાજ બોલે છે
મારું ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે

ઘેરું ઘેરું નગારું બોલે છે
મારું ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે