ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ઢોલાજી હાલ્યો ચાકરી રે

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

કે મુને હારે તેડતા જાવ

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

લવિંગ સરીખી ઢોલા તીખડી રે

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

તારે મુખડામાં રમતી આવું રાજ

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

તલવાર સરીખી ઢોલા ઊજળી રે

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

તારી કેડે ઝૂલતી આવું રાજ

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

રૂમાલ સરીખી ઢોલા રેશમી રે

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

કે તારા હાથમાં રમતી આવું રાજ

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

સૂડી સરીખી ઢોલા વાંકડી રે

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

કે તારા ગુંજામાં રમતી આવું રાજ

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

પાન સરીખી ઢોલા પાતળી રે

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

કે તારા હોઠે રમતી આવું રાજ

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

ઢોલાજી હાલ્યો ચાકરી રે

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો

કે મુને હારે તેડતા જાવ

ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો