દરશન આપો રે હવે દીનબંધુ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
દરશન આપો રે હવે દીનબંધુ
પ્રેમાનંદ સ્વામીદરશન આપો રે, હવે દીનબંધુ કરુણા કરી... ટેક

વદનકમળ દેખાડો અલબેલડા,
  હેરો અમૃત નજરે ભરી... દરશન ૧

દરશન વિના પળ જુગ સમ જાય છે,
  દી રાત જાયે રોતાં હરિ... દરશન ૨

દરશન દાને કરી દુઃખડાં રે ટાળો,
  દયાળુ દયા દિલમાં ધરી... દરશન ૩

પ્રેમાનંદ કહે જોઈ મુખ પંકજ,
  લટકાં ઉપર હું જાઉં મરી... દરશન ૪