દરિયાના બેટમાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

દરિયાના બેટમાં સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

દરિયાના બેટમાં સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

ઈ રે સાંઢણીયે સોનુ મંગાવો માણારાજ
સોનુ મંગાવો માણારાજ

ઈ સોનાના બેનને કંકણ ઘડાવો માણારાજ
કંકણ ઘડાવો માણારાજ

ઈ રે સાંઢણીયે રૂપું મંગાવો માણારાજ
રૂપું મંગાવો માણારાજ

ઈ રૂપાના બેનને ઝાંઝર ઘડાવો માણારાજ
ઝાંઝર ઘડાવો માણારાજ

ઈ રે સાંઢણીયે હીરા મંગાવો માણારાજ
હીરા મંગાવો માણારાજ

ઈ રે હીરાની બેનને ચૂંક ઘડાવો માણારાજ
ચૂંક ઘડાવો માણારાજ

દરિયાના બેટમાં સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

સાંજી