દિવાળીબાઈના પત્રો/પત્ર ૬

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← પત્ર ૫ દિવાળીબાઈના પત્રો
પત્ર ૬
દિવાળીબેન
પત્ર ૭ →


પત્ર ૬
૨૦, જુલાઈ, ૧૮૮૫
 

આપ મારા પત્ર નથી સમજતા ? તે 'પત્ર સમજાય તેમ લખવો' એવી ભલામણ કરો છો ? આપ શું નથી સમજતા તે હું સારી પેઠે સમજું છું, આપ જેને 'નિકટ સંબંધ' ગણો છો એટલો બધો તો સંબંધ નહિ પણ 'પત્રદ્વારે નિરંતર દર્શન પામું તથા પ્રત્યક્ષ મળી વિદ્યાના વિનોદ ચલાવવા' એવી આશા ખરી.

... ... ...

પણ ભલા થઈને જેવી કૃપા ર્દષ્ટિ છે તેવી નિરંતર રાખી પત્ર માટે તરષાવશો નહિ, 'વજ્રહ્રદયી' પણ પોતાનો મિત્ર, તેને બાહ્યોપચાર શિવાયના મજબૂત હથિયાર લઈ ભેદે એવું કોણ અભાગિયું હોય ? ભલે પોતે દુ:ખી થાય. પણ જે અભેદ્ય હોય તેને ભેદવું એ તો યોગ્ય નહિ જ; અથવા કોઈ ભેદ્યું ભેદાતું જ નથી; અથવા એ બાબત હું એકલી જ અશક્ત છું.

♣♣♣