ધર્મકુંવર મહા બાંકો દેખ્યો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ધર્મકુંવર મહા બાંકો દેખ્યો
પ્રેમાનંદ સ્વામી



 ધર્મકુંવર મહા બાંકો દેખ્યો
મારે અરિ કામ ક્રોધાદિક પાર્યો કલિમેં સાંકો... ટેક

મારે અસુર રઘુવર, અગનિત સિર કાટ્યા રૌના કો
સો તો કામ ક્રોધ કો કિંકર ધરનહાર જુતાં હો... ૧

ઐસે કામ ક્રોધ લોભાદિક ફોરી કિયો જગ ફાંકો
લૂટત મત અરુ પંથ મેવાસી પારત જોર કરી ડાકો... ૨

સો કામાદિક કંપત થર થર નામ સુનત સમ જાકો
પ્રેમાનંદ કે નાથ કિયે બસ સિર ઉપર રથ હાંકો... ૩