નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

આવ્યો વાયરાનો ઝોલો
તૂટ્યો પતંગનો દોરો
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

દોશીડાને હાટે વીરો ચૂંદડિયું મૂલવે
પહેરો નાની વહુરાણી
લાવ્યો તમારો સ્વામી
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

મણીયારાને હાટે વીરો ચુડલો મૂલવે
પહેરો નાની વહુરાણી
લાવ્યો તમારો સ્વામી
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

સોનીડાને હાટે વીરો હારલા મૂલવે
પહેરો નાની વહુરાણી
લાવ્યો તમારો સ્વામી
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

કડી કેસરનો વીરો કડલો તે મૂલવે
પહેરો નાની વહુરાણી
લાવ્યો તમારો સ્વામી
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

આવ્યો વાયરાનો ઝોલો
તૂટ્યો પતંગનો દોરો
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

સાંજી