નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

આવ્યો વાયરાનો ઝોલો
તૂટ્યો પતંગનો દોરો
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

દોશીડાને હાટે વીરો ચૂંદડિયું મૂલવે
પહેરો નાની વહુરાણી
લાવ્યો તમારો સ્વામી
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

મણીયારાને હાટે વીરો ચુડલો મૂલવે
પહેરો નાની વહુરાણી
લાવ્યો તમારો સ્વામી
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

સોનીડાને હાટે વીરો હારલા મૂલવે
પહેરો નાની વહુરાણી
લાવ્યો તમારો સ્વામી
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

કડી કેસરનો વીરો કડલો તે મૂલવે
પહેરો નાની વહુરાણી
લાવ્યો તમારો સ્વામી
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

આવ્યો વાયરાનો ઝોલો
તૂટ્યો પતંગનો દોરો
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાળે

નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે

સાંજી