નીંદરભરી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
નીંદરભરી
ઝવેરચંદ મેઘાણી


નીંદરભરી રે ગુલાલે ભરી, બે’નીબાની આંખડી નીંદરભરી રે.

નીંદરને દેશ બે’ની નત્ય નત્ય જાતાં, અકાશી હિંચકાની હોડી કરી – બે’નીબાની.

દોરી તાણીને વીર મારે હલેસાં, હાલાં વાયાં ને હોડી વેગે ચડી. – બે’નીબાની.

નીંદર બેઠી છે નીલ સમદરના બેટમાં, કેસરિયા દૂધના કટોરા ધરી. – બે’નીબાની.

નીંદરનો બાગ કાંઈ લૂંબે ને ઝૂંબે, કળીઓ નિતારીને કચોળી ભરી. – બે’નીબાની.

સીંચ્યા એ તેલ મારી બે’નીને માથડે, નાવણ કરાવે ચાર દરિયાપરી. – બે’નીબાની.

છીપોની વેલડીને જોડ્યા જળ-ઘોડલા બેસીને બે’ન જાય મુસાફરી. – બે’નીબાની.

સાતે સિંધુને તીર સફરો રે કીધી, સૂરજ ઉગ્યો ને બે’ન આવ્યા ફરી. – બે’નીબાની.