ન ખણાય કૂવો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ન ખણાય કૂવો
દલપતરામ


ન ખણાય કૂવો ક્ષણમાં ખણતાં જ,
ખણાય કૂવો ખણતાં ખણતાં.

ન ચણાય હવેલી પૂરી પળમાં જ,
ચણાય પૂરી ચણતાં ચણતાં.

ન વણાય પૂરું પટ તો પળમાં જ,
વણાય પૂરું વણતાં વણતાં.

ન ભણાય ઘણું દિનમાં દલપત્ત,
ભણાય ઘણું ભણતાં ભણતાં.