પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી
ચાલો આપણા ઘેર રે
ઊભા રહો તો માંગુ મારા
દાદા પાસે શીખ રે
હવે કેવી શીખ રે લાડી
હવે કેવા બોલ રે
પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી
ચાલો આપણા ઘેર રે
ઊભા રહો તો માંગુ મારી
માડી પાસે શીખ રે
હવે કેવી શીખ રે લાડી
હવે કેવા બોલ રે
પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી
ચાલો આપણા ઘેર રે
ઊભા રહો તો માંગુ મારા
વીરા પાસે શીખ રે
હવે કેવી શીખ રે લાડી
હવે કેવા બોલ રે
પચાલો આપણા ઘેર રે
ઢોલીડાં ઢળુક્યા રે લાડી
ચડી બેસો ગાડે રે