પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી
ચાલો આપણા ઘેર રે
ઊભા રહો તો માંગુ મારા
દાદા પાસે શીખ રે
હવે કેવી શીખ રે લાડી
હવે કેવા બોલ રે
પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી
ચાલો આપણા ઘેર રે
ઊભા રહો તો માંગુ મારી
માડી પાસે શીખ રે
હવે કેવી શીખ રે લાડી
હવે કેવા બોલ રે
પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી
ચાલો આપણા ઘેર રે
ઊભા રહો તો માંગુ મારા
વીરા પાસે શીખ રે
હવે કેવી શીખ રે લાડી
હવે કેવા બોલ રે
પચાલો આપણા ઘેર રે
ઢોલીડાં ઢળુક્યા રે લાડી
ચડી બેસો ગાડે રે