પરદેશી પોપટો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

એક આવ્યો'તો પરદેશી પોપટો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

એક આવ્યો'તો પરદેશી પોપટો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

બેને મેલ્યા ઢીંગલા ને મેલ્યા પોતિયાં
બેને મેલ્યો સૈયરુંનો સાથ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

એક આવ્યો'તો પરદેશી પોપટો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

બેની જમતા'તા ને મેલ્યા કોળિયા
બેનીએ પકડી સાસરવાટ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

મારી સારી સૈયર ચાલી સાસરે
વાંસે રડતા મેલ્યા એના ભ્રાત રે
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

એક આવ્યો'તો પરદેશી પોપટો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો