પાંદડું પરદેશી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઓલ્યા પાંદડાને ઉડાળી મેલો હો

પાંદડું પરદેશી

મારો સસરો આણે આવ્યો હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ પીતળિયું ગાડું લાવ્યો હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ ગાડાની મુને ચૂકું લાગે હો

પાંદડું પરદેશી

હું તો સસરા ભેરી નહીં જાઉં

પાંદડું પરદેશી

ઓલ્યા પાંદડાને ઉડાળી મેલો હો

પાંદડું પરદેશી

મારો જેઠ આણે આવ્યો હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ તો ખોખલું ગાડું લાવ્યો હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ ગાડે બેસી હું નહિ જાઉં હો

પાંદડું પરદેશી

હું તો જેઠ ભેરી નહીં જાઉં હો

પાંદડું પરદેશી

ઓલ્યા પાંદડાને ઉડાળી મેલો હો

પાંદડું પરદેશી

મારો પરણ્યો આણે આવ્યો હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ તો ઝાંપેથી ઝરડું લાવ્યો હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ ઝરડે બેસીને હું તો જઈશ હો

પાંદડું પરદેશી

હું પરણ્યા ભેરી ઝટ જાઉં હો

પાંદડું પરદેશી

ઓલ્યા પાંદડાને ઉડાળી મેલો હો

પાંદડું પરદેશી