પૃષ્ઠ:Aa te shi mathafod - Gijubhai Badheka.pdf/૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે
અનુક્રમ

વિષય
પાન
૧. રડતું છાનું રાખવું
૨. વાંચ્યા, તું શું વાંચતો'તો
૩. ગજુડો
૪. બાળકની દ્રષ્ટિએ કાગા લઈ ગ્યા !
૫. મારી બાને ખબર ન પડે, હો !
૬. પણ મારી બા ને કહે ને ! ૧૦
૭. પાપ લાગે ૧૦
૮. પણ...? ૧૨
૯. શુ કરીએ ભાઇ, ક્રોધ ચડે ત્યારે ? ૧૪
૧૦. રમુને કેમ માર્યો ? ૧૫
૧૧. રતુને કેમ મારે છે ? ૧૬
૧૨. બે રીતો ૧૬
૧૩. સંધ્યા ટાણે ૧૭
૧૪. વરસાદનો આનંદ ૧૮
૧૫. એં...એં...એં... ૧૯
૧૬. બાએ મને મારી ૨૪
૧૭. કોણ ખોટા બોલું ? ૨૧
૧૮. એ બા, ધોવરાવને ? ૨૨
૧૯. તમે શું સમજો ? ૨૩
૨૦. રહેવા દેને દૂધડી, રહેવા દેને ! ૨૪
૨૧. બધું ય ભાવવું જોઇએ ૨૫
૨૨. આબાદબેનના બૂટ ૨૭
૨૩. રોવાથી વીંછી નહિ ઊતરે ૨૯
૨૪. ચમચાનો કજિયો ૩૦
૨૫. ઘડિયાળ ઉઘાડી દ્યોને ? ૩૨
૨૬. નંદુબા કેમ મનાણાં ૩૪
૨૭. મોટો શંખ ! ૩૫
૨૮. ઈ વળી ઢોંગ શાં ? ૩૭
૨૯. નિશાળે ન જવા માટે ૩૯
૩૦. ના પાડે છે ૪૧
૩૧. બાપુપાસે જવું છે ૪૨
૩૨. કોનું માનવું ? ૪૪
૩૩. સૂડી વચ્ચે સોપારી ૪૫
૩૪. શું કામ નથી માનતો ૪૫
૩૫. ઐસા રખ્ખો ૪૬
૩૬. વિનુ અને શાક ૪૮
૩૭. એક પ્રસંગ ૪૯
૩૮. કોઈની દાઝ બાળક ઉપર ૫૦
૩૯. દેખે તેવું કરે ૫૪
૪૦. શિક્ષકના અભિપ્રાયો ૫૫
૪૧. સરસ ઉકેલ ૩૭
૪૨. ઠીક લ્યો ત્યારે ૩૮
૪૩. બતાવે તો ? ૩૯
૪૪. ટીકુ અને બબલી ૪૧
૪૫. બીડી છાની કેમ પીધી ? ૪૨
૪૬. નાહકનું શું કામ ? ૪૩
૪૭. કઈ બચલી સારી ? ૪૪
૪૮. શું કામ ? ૪૫
૪૯. પણ હું ના પાડું છું ના ! ૪૫
૫૦. નહિ બોલું ૪૫
૫૧. ધારે છે કે- ૩૭
૫૨. કોઈને કંઈ પૂછીશ જ નહિ, તો ? ૩૮
૫૩. પૂતરનાં પગ પારણાંમાંથી ૩૯
૫૪. તમને હોંશ થઈ ૪૧
૫૫. એ મને ન ગમે ૪૨
૫૬. બા, દાડમ આપને ? ૪૩
૫૭. તારી મદદ નો'તી જો'તી ૪૪
૫૮. કયું ભણતર સાચું ૪૫
૫૯. ભાઈ'શાબા, નથી આવડતું ! ૪૫
૬૦. ટહે ૪૫
૬૧. એવા હેવા જ નહિ ૩૭
૬૨. ટીકા અને કદર ૩૮
૬૩. હજી તો ધાવણો છે

વિષય
પાન
૬૪. વળગણી ૪૬
૬૬. કજિયા ૪૬
૬૭. પરાવલંબન ૪૬
૬૮. સ્વાવલંબન ૪૬
૬૯. ખોટી મદદ ૪૬
૭૦. સાચી મદદ ૪૬
૭૧. બાળકો વાતો કરે છે ૪૬
૭૨. ભણતરના ખ્યાલો ૪૬
૭૩. બા-બાપાને નવરાશ છે ૪૬
૭૪. બા બાપાને નવરાશ નથી ૪૬
૭૫. બાપુ ૪૬
૭૬. જરા વિચાર કર્યો હોત તો ? ૪૬
૭૭. આ છોકરો કોનો છે  ? ૪૬
૭૮. બાબાપુ મૂંઝાયાં ૪૬
૭૯. ચંપાને શિક્ષણ ૪૬
૮૦. રડતાં જોઉ ત્યારે ૪૬
૮૧. મને ત્યાં જવું નથી ગમતું ૪૬
૮૨. બા કહે છે - ૪૬
૮૩. મારો બચુ ૪૬
૮૪. અનાથ બાળક ૪૬
૮૫. તમે શું ધારો છો ૪૬
૮૬. એક પ્યાલે પાણી પીવાય ? ૪૬
૮૭. ખજૂર નથી ભાવતો ૪૬
૮૮. બાપુજી સાથે નથી ૪૬
૮૯. બાને નથી ગમતું ૪૬
૯૦. મને લાગી ગયું ૪૬
૯૧. એ... પણે બાપુ આવે ૪૬
૯૨. તમને શું લાગે છે ? ૪૬
૯૩. શાંતિમાં ભંગ કેમ પાડે છે ? ૪૬
૯૪. એઠું કેમ ખાય છે ? ૪૬
૯૫. બા અને બાળક ૪૬
૯૬. મતાગ્રહ અને સ્વાતંત્ર્ય ૪૬
૯૭. પ્રશ્ન કેમ પૂછતો નહોતો ? ૪૬
૯૮. આવું હજી છે ? ૪૬
૯૯. શેઠાણી, ગાડીવાન અને છોકરાઓ ૪૬
૧૦૦. પોતાના રમતાં બાળકો પ્રત્યે ૪૬
૧૦૧. અર્ધદગ્ધ આયા એટલે ૪૬
૧૦૨. બા મારે છે ૪૬
૧૦૩. માબાપોને શું કહેવું ? ૪૬
૧૦૪. બાળકો મનમાં બોલે છે ૪૬
૧૦૫. હું ગમ્યો નહિ કારણકે — ૪૬
૧૦૬. રડીએ તો ગાંડા કહેવાઈએ ૪૬
૧૦૭. આજે નિશાળે નથી જાવું ૪૬
૧૦૮. તમારું બાળક તમને કહે કે — ૪૬
૧૦૯. કોઈ વાર પડદા પાછળથી જોશો ? ૪૬
૧૧૦. ચંપાનો નિશ્ચય ૪૬
૧૧૧. હરગિજ નહિ ૪૬
૧૧૨. માબાપો બોલે છે ૪૬
૧૧૩. મારી અસર ૪૬
૧૧૪.બે ઘરોમાં ૪૬
૧૧૫. હું કહું ત્યારે કરજે ૪૬
૧૧૬.બતાવો તો ? ૪૬
૧૧૭. કોણ વધારે કેળવાય છે ? ૪૬
૧૧૮. આમ નહિ, પણ આમ. ૪૬
૧૧૯. પિતા વિષે ૪૬
૧૨૦. બા હું તને અબોટ કરાવું ? ૪૬
૧૨૩. ઓય , એ તો ચુંક આવતી હતી ૪૬
૧૨૪. ચણાનો લોટ ૪૬
૧૨૫. અથાણું ૪૬
૧૨૬. એવી વાર્તા કહેવી ?