પૃષ્ઠ:Americano Pravas.pdf/૧૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

૧૩

નીચેનાં પુસ્તક વાર્તાવારિધિ માસિક દ્વારા નીકળેલાં છે; જે અમને રા. અબાલાલ કરલાલ દવે ઠે. ખાડીઆ, શ્રીરામજીની શેરી અમદાવાદ તરફથી મળેલાં છે. આ પુસ્તકા તેમને ત્યાંથી ત્રણ માસ સુધી અડધી કિંમતે મળશે. દિવ્ય રંભા-લેખકઃ-ગણપતિરામ ઉત્તમરામ ભટ્ટ-અમદાવાદ, રાયલ સેાળ પે” પૃષ્ઠ ૧૭૪, ૨૪ કાગળ, એર્ડનું પૂ. ના ચિન્તામણિ——લેખકઃ—નગીનદાસ પુરૂષોત્તમ સ’ધવી—અમદાવાદ, રીયલ સેાળ પેન્ટ પૃષ્ઠ ૧૪૪, રક કાગળ, ખેર્ડનું પૂરું ના કથા ગુચ્છ--ભાગ ૧-૨-૩-૪ દરેકના પ્રયાજક ગણપતિરામ ઉત્તમરામ ભટ્ટ, ડેમી આઠ પેન્ટ પૃષ્ઠ અનુક્રમે ૭૮, ૧૧૪, ૧૦૮, ૭૦ છે. કાગળ ગ્લેજ, માર્ડનું પૂરું, કિંમત દરેકની આઠ આના. અન તળા—લેખક:-ડૅા. હીરાલાલ ગોપાલદાસ દેસાઇ, ધમીજ ડેમી આઠ પેજ પૃષ્ઠ ૧૨૪, ગ્લેજ કાગળ, ખેર્ડનું પૂરું ના વિનાદિ વાર્તાઓ-પ્રયાજક:-ગણપતિરામ ઉત્તમરામ ભટ્ટ, અ- મદાવાદ, ડેમી આઠ પેન્ટ પૃષ્ઠ ૯૨, ગ્લેજ કાગળ એર્ડનું પૂરું ન વાર્તા સંગ્રહ-—પ્રયાજક:-ગણપતિરામ ઉત્તમરામ ભટ્ટ, અમદા વાદ, ડેમી આઠ પેન્ટ પૂછ ૮૬, ગ્લેજ કાગળ, ખેાર્ડનું પૂઠ્ઠું)= ચારૂ ચિત્રા—લેખકઃ—નગીનદાસ પુરૂષોત્તમ સધી, ડેમી આઠ પેન્ટ પૃષ્ઠ ૧૨૫, પ્લેજ કાગળ, ખેાર્ડનું પૂઠ્ઠ, કિ. રૂ. ૧. પિશાચી પ્રેમ-લેખકઃ-ડૅા. દત્તાત્રય ખાખા વેરણેકર, વડેદરા, 3મી આઠ પે∞ પૃષ્ઠ ૮૦, ગ્લેન કાગળ, ખેર્ડનું પૂં રૂ. ના રકત બિંદુ-લેખકઃ-નગીનદાસ પુરૂષોતમ સંધવી, ડેમી આડ પેજી પૃષ્ટ ૨૭, ગ્લેન કાગળ, રૂ. ના