પૃષ્ઠ:Dakshin Afrika.pdf/૩૬૭

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે


ક્રીનિખન -ની સુલેહ ૧૮
ફી સ્ટેટમાં હિંદીઓની મુસીબતો
૩પ- ૬
બોઅર યુદ્ધ ૬૮-૮૦; -ની તૈયારી
૭૦; -ની શરૂઆત ૭૧; ૦પછી
હિંદીઓની સ્થિતિ ૮૨ ઈ૦; -માં
હિંદીઓના ધર્મની વિચારણા
૭૧ - ૩
બોથા, જનરલ ૧૬, ૧૯, ૨૩૫;
-નો હૉસ્કિન મારફત સંદેશો
૧૩૩
બલૂમફૉન્ટીન ૩૧૧-૨
ભાવનગરી, સર મંચેરજી ૬૭
ભાંડારકર પી. ૫૧
મિલ્નર, લૉર્ડ ૧૯, ૮૭
મીરઆલમ ૧૬૯-૭૦, ર૧ર
મુડલી, જૅક ૧૯૦
મુંબઈ ૮૧
મેઢ, સુરેન્દ્રરાય ૯૯
મેરીમૅન, મિ. ૩૭, ૨૩૪
મોર્લી, લોર્ડ ૨૩૪
મોલ્ટીનો, માર્સ ૧૮૭
મોલ્ટીનો, સર જેન ૩૭
રિચ, મિ. ૧૮૦
રોબટર્સન, સર બૅન્જામિન ૩૨૪,
૩૨૯

રૉયપેન, જેસફ ૨૨૬ , ૨૪૩
લુટાવન ૨૫૯-૬૦
લૅઝરસ ૨૮૯-૯૦
લ્યુકિન, જનરલ ૩૧૫
વલંદા (બોઅરો) ૦અંગ્રેજો સાથે
અથડામણ ૧૫; -નું આગમન
૧૩; – નો ઇતિહાસ ૧૩-૯
વાઇલી, કર્નલ ૩૨૫
વાલિયામા ૨૮૬-૭
વિલાયતમાં ડેપ્યુટેશન ૨૩૪
વિવાહ વિરુદ્ધનો કાયદો ર૭૯-૮૦
વેરસ્ટેન્ટ, મિ. ૧૮પ
વેરૂલમ ૩૧પ
વેસ્ટ, આલ્બર્ટ ૧૭૭-૮૦, ૩૧૮-૨૦
વેસ્ટ, મિસ એડા (દેવીબહેન) ૧૮૦
વોક્સરસ્ટ ૩૦૦
વ્યાવહારિક, મદનજિત ૧૪૪
શેઠ, દાઉદ મહમદ ૧૮૯, ૨૨૩-૪
શેઠ, રુસ્તમજી પ૬, ૬૦-૧, ૧૮૯,
ર૮૪
શેલત, ઉમિયાશંકર ૯૯
શ્રાઈનર, ઓલિવ ૩૭, ૧૮૬
શ્રાઈનર, મિ. ડબલ્યુ. બી. ૩૭
શ્લેશિન, મિસ ૧૮૨-૪
સત્યાગ્રહ ૨૧૪-૭, ૦અને પેસિવ