પૃષ્ઠ:Dhondo Keshav Karve - Atmavruttanat.pdf/૪૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૨૩
અનાથ બાલિકાશ્રમનાં પહેલાં બાર વર્ષ


માલિકાશ્રમની સ્થિતિદર્શક પત્રક. ખ'. વર્ષ આખરે આવક. વ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. ૧૯૧૪ ૧૯૧૫ ૧૯૧૬ ૧૯૧૭ ૧૯૧૮ ૧૯૧૯ ૧૯૨૦ ૧૯૨૧ ૧૯૨૨ ૧૯૨૩ ૧૯૨૪ ૧૯૨૫ ૧૯૨૬ ૧૯૨૭ રૂ. આપે. . ૨૦૦ ૨૨૬ ૨૧૬ ૨૭૦ ૨૬૫ ૨૧૮ ૩૩૮૭૩ ૫ ૧| ૧૯૮ ૩૪૦૧૨ ૧ || ૧૯૪ ૪૦૫૬૪ ૦ ૯ ૨૧૬ ૪૪૩૬૭ ૧ ૨ ૨૨૭ ૩૮૮૪૮ ૫ ૧ ૨૧૦ ૨૯૪૮૪ ૧ ૧ ૩૧૧૪૧૧૨ ૨ ૧૭૩ ૨૩૩૮૨ ૭૧૦ ૨૭૦૩૯ ૫ ૨ ૧૭૦ ૩૨૩૮૦૧૧૧૧ ૨૭૧૯૮ ૧૨ ૫ ૧૭૧ ૩૫૧૭૨ ૧૪ ૭ ૩૨૭૦૧૦ ૪ ૨૦૯૪૫ ૩ ૨ ૩૪૯૬૮ ૧૨ ૯ ૩૭૦૯૪ ૭ | ૪૬૩૯૭ ૪૧૦ ૨૩૧૫૭૧૪૧૦ ૧૭૩૯૩ ૨ ૦ ૪૩૬૭૬ ૪ ૪ ૪૧૧૪૧ ૨ ૩ ૩૯૪૭૮ ૧૧૦ ૪૨૨૪ | ૪૧૦૭૧ ૨૮૨૯૮ ૮ ૩૨૭૧૬ ૦ o દ્ (૧) પ્રા. ધાંડા કેશવ કર્વે, બી. એ. પાતીબાઇ આવલે. . . ૨૩ વર્ષ આખરે સીલક રે. અપ ૩૬૯૨૨ ૧૫ ૮ ૩૩૫૧૦ Y . ૫૧૨૮૫ ૧૪ ૯| ૪૪૭૦૪ ૧ ૮ ૪૯૯૬૯ ૧૩ ૩ ૪૪૩૬૫ . ૬ ૩૮૧૫૨ ૯ ૪ ૩૭૬૪૫ ૧૦ ૧ ૫૩૭૧૪ ૩૦ ૩ થી ૪ ૫૯૮૪૬ ૫૮૧૮૮ ૧૩ ૩ ૧૪૫૩૧ ૧૫૧૧ ૧૯૭૧૩ ૧૦ પ ૬૪૬૧૫ ૧૪ આશ્રમના હિતઅહિત માટે જે જવાબદાર છે તે બધાં આજન્મ સેવક–સેવિકાઓને ઉલ્લેખ ઉપર થઇ ગયા છે, પરંતુ સગવડ ખાતર બધાંની યાદી અહીં એકત્ર આપું છું. (૩) સાહિત્યાચા પ્રેા. હરિ રામચંદ્ર દિવેકર, એમ. એ. (૪) Ăા. નારાયણ મહાદેવ આવલે, એમ. એ. (૫) પ્રા. ગેાપાળ મહાદેવ ચિપળૂકર, એમ. એ. (૬) Þા. વાસુદેવ ગાવિંદ માયદેવ, એમ. એ. (૭) શ્રી વિશ્વનાથ આબાજી મેડિક, બી. એ. Gando alls, o e Portal