લખાણ પર જાઓ

પૃષ્ઠ:Dhondo Keshav Karve - Atmavruttanat.pdf/૬

વિકિસ્રોતમાંથી
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

૫૦ પ્ર પ્ર પ્ર પ્ર શ્ર × પ્ર મૂ પ્ર પ્ર પ્ર પ્ર શ્ર અનુક્રમણિકા. ૧ કુટુંબની અત્યારની સ્થિતિ. ૨ અનાથ બાલિકાશ્રમનાં પહેલાં બાર વ... ૩ મહિલા–વિદ્યાપીઠની કલ્પમા મહિલા–વિદ્યાપીઠની ગર્ભાવસ્થા... ૪ ૫ મહિલા–વિદ્યાપીઠનાં પહેલાં ચાર વર્ષ ૧૨ ... ... 4 ૯ મહિલા વિદ્યાપીઠ વિષે લાકમત... ૧૦ મહિલા–વિદ્યાપીઠનું વૈશિષ્ટય ૧૧ - ... ... ... --- $ સર વિઠ્ઠલદાસની અણુવારી ઉદાર અક્ષિસ. ૭ વિદ્યાપીઠના ધેારણે ચાલતી શાળાએ ઉધાડવાના પ્રયત્ન. છર મહિલા–વિદ્યાપીઠને વિસ્તાર. ૭૮ ... ... ૧૩ મહિલા–વિદ્યાપીઠનું પ્રચાર કા ૧૪ મહિલા—વિદ્યાપીઠના ઈતિહાસ પર ખુણેખચકે પ્રકાશ પાડનારી કેટલીક વાતા... ૧૫ વાચકાને રામરામ... ... .. ... મુંબાઈ યુનિવર્સિટી અને મહિલાવિદ્યાપીઠમાંથી નીકળેલી એક વિશિષ્ટ વર્ગની સ્ત્રીઓની તુલના... વિદ્યાપીને મળેલાં મેટી રકમનાં દાન અને... વિદ્યાપીઠની સાંપત્તિક સ્થિતિ... ... ... ... ૧

: :

G ૨૪ ૪૩ ૫૭ L ૧૧૫ ૧૨૪ ૧૩૫ ૧૪૧ ૧૪૪ ૧૪૯ Gandhi Heritage Portal