પૃષ્ઠ:Gujaratno Jay.pdf/૨

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.


કિંમત રૂ. 225
પુનર્મુદ્રણ (બેઉ ખંડનું સંયુક્ત) : એપ્રિલ, 2011
 


ખંડ 1

પહેલી આવૃત્તિ: 1940, બીજી આવૃત્તિ: 1942, ત્રીજી આવૃત્તિ : 1944

પહેલી આવૃત્તિ: 1940, બીજી આવૃત્તિ: 1942, ત્રીજી આવૃત્તિ : 1944

પુનર્મુદ્રણ : 1948, 1953, 1956, 1964, 1984, 1990, 1993, 1997

“મેઘાણી ગ્રંથાવલી” (ખંડ 2)માં : 1975, 1981

ખંડ 2.

પહેલી આવૃત્તિ: 1942, બીજી આવૃત્તિ: 1946, ત્રીજી આવૃત્તિ : 1954

પુનર્મુદ્રણ : 1963, 1997 મેઘાણી ગ્રંથાવલી' ખંડ 2)માં : 1975, 1981

બેઉ ખંડનું સંયુક્ત પુનર્મુદ્રણ : 2003


GUJARTANO JAY
a novel by Jhaverchand Meghani
Published by Gurjar Prakashan, Ahmedabad

પૃષ્ઠ: 14+362=376
ISBN : 978-81-8461-481-7
નકલ : 2500
 

♦પ્રકાશક: ઉલ્લાસ મનુભાઈ શાહ ગૂર્જર પ્રકાશન 202, તિલકરાજ, પંચવટી પહેલી લેન, આંબાવાડી, અમદાવાદ-380 006 ફોન : 079-22144663. email: goorjar@yahoo.com 1 ♦ટાઇપસેટિગ : શારદા મુદ્રણાલય 201, તિલકરાજ, પંચવટી પહેલી લેન, આંબાવાડી, અમદાવાદ-380 006: ફોન : 26564279 ♦ મુદ્રકઃ ભગવતી ઓફસેટ સી/16, બંસીધર એસ્ટેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ-380 004