પૃષ્ઠ:Liludi Dharti2.pdf/૧૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
અનુક્રમ


પ્રકરણ  નામ પૃષ્ઠ
અપરાધ અને આળ
વહેમના વમળમાં ૧૨
બે કલંકિની ૨૨
મારું જીવતર લાજે ! ૩૭
પાપનું પ્રક્ષાલન ? ૫૧
ભવનો ફેરો ફળ્યો ૬૦
મેલડીનો કોપ ૬૭
ઘૂઘરિયાળો ધૂણ્યો ૮૧
અજાણ્યાં ઓધાન ૮૮
૧૦ મહેણાંની મારતલ ૧૦૧
૧૧ સતનાં પારખાં ૧૦૩
૧૨ કળોયું કકળે છે ? ૧૧૧
૧૩ ઠાકરદુવારે ૧૧૮
૧૪ આઠ ગાઉ આઘી કાઢો ૧૨૪
૧૫ દલ્લી દેખો,
 બમ્બઈ દેખો !
૧૨૯
૧૬ તાતી તેગ ૧૩૭
૧૭ પેટકટારી ૧૪૫
૧૮ ભીતરના ભેદ ૧૫૨
૧૯ મારી આંખનાં રતન ૧૫૯

પ્રકરણ નામ પૃષ્ઠ
૨૦ ઝમકુનો કોયડો ૧૬૮
૨૧ જીવતરનાં થીગડાં ૧૭૭
૨૨ સગડ ૧૮૪
૨૩ ડાઘિયો ભસ્યો ૧૯૦
૨૪ સૂરજ ઊગતાં પહેલાં ૧૯૯
૨૫ વસમો વેરાગ ૨૦૬
૨૬ ડાઘિયો રોયો ૨૧૨
૨૭ મુંઢકણું ૨૨૧
૨૮ રથ ફરી ગયા ૨૨૭
૨૯ ખાલી ખોળો ૨૩૪
૩૦ તમાશો ૨૪૨
૩૧ ક્યાં ગઈ મારી ચમેલી ? ૨૫૦
૩૨ આશાતંતુ ૨૫૭
૩૩ જડી ! જડી ! ૨૬૪
૩૪ કોરી ધાકોર ધરતી ૨૭૨
૩૫ આવ્યો આષાઢો ! ૨૮૧
૩૬ જીવન અને મૃત્યુ ૨૮૮
૩૭ ધરતીનું સૌભાગ્ય ૨૯૩
૩૮ અને મૃત્યુમાંથી જીવન ૨૯૭
° પ્રયોગને અંતે ૩૦૩

———♦———