પૃષ્ઠ:Maa Baap Teva Chhokara.pdf/૨૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૦
માબાપ તેવાં છોકરા.

મળામાં સવા છોકરા મનમાં એમ આવતું હતું કે જેશીપર તમારી માસરળ છે, પરંતુ પ્યારની અંદર હું જેવો સ્માળા થઈ ગયો હતો તેવા વ્યાપ થયા નહોતા. હવે મને ખુશીની સાથે માલૂમ પડ્યું કે મારું કહેવું અક્ષરશઃ મહ્યું હતું, ” .. તૈના વૃદ્ધ પિતાએ જવાબ દીધો “મારા સ્મૃતિ વહાલા ફ્રેન્ક અને સ્માશા છે કે હવે પછી જ્યારે તમારા વિચારને હું મળતો ન આવું ત્યારે તમે મને કોઈ દિવસ એમ નહિં ધારો કે હું કોઇનાપર ફા છું. જો કદાચ તે એની સાથે લગ્ન કર્યું હોત તો જેમ મેં તને કહ્યું હતું. દુનિયામાં હું સારી રીતે નભી શકે તેવી ગોઠવણ કરવાને મારાથી બનત તેટલું કરત. હું કદી પણ તારાપર ગુસ્સે ન થાત, પરંતુ તારા એક પળના તુરંગને લીધે સ્માખી જીંદગી પર્યંત તે તારી મળે દુઃખરિયામાં ઝોકાવી દીધું હોત, તેને માટે હદ ઉપરાંત દિલગીર થાત; ત્યારે તને પ્રથમથી ચેતવણી આપવી એ શું સાથી સરસમાં સરસ નહોતું ? મારા લાંબા વખતના થોડા ઘણા અનુભ વનો લાભ મારે છોકરાને ન આપું તો મીજા કાને માપું. વળી લગ્ન કરવું એ કાંઈ નાનીસૂની બાબત નથી. સ્ત્રી એ કંઈ એકાદ દિવસ, મહિનો કે વર્ષ ચાલે તેવી નિર્જીવ વસ્તુ નથી. પરંતુ જેની સાથે સ્માપણું જન્માર। સુધી પાનુ પડવાનુ, તથા જેના સદ્ગુણ, મમતા, પ્યાર તથા સુવિવેક વગર માણે જીવન પર્યંત દુઃખી, પણ જેના ખરાબ સ્વભાવ, દુર્ગુણ તથા દુષ્ટ વર્તણુકને લીધે આપણી આખો ભવ નકામો થઈ પડે, ને સુખે બેસી રોટલો ખાવાનો પણ ન મળે, તેવી સ્ત્રીની બાબતમાં આંધળયાં કરવાં તેવું દુનિયામાં ખીજું એ આપયોત્પાદક નથી. તેટલા સારેજ સરે પ્રથમથી સને ચેતવો પડ્યો હતો. જે માયાળુ શબ્દોવૉ એન્કના પિતાએ તેને બોધ દીધો તે શબ્દોથી એના ઉપર ઘણી સારી મ્મસર થઈ. ફ્રેની ખા વખતે હાજર હતી. તેણે મા સાંભળીને તરતજ પોતાના પિતાના હાથમાં એક પા મૂકપણે સ્મતે કહ્યું કે પિતાછ ! Eવીલ ખેતસ્વÁ તરફથી ઋા મોઢી