પૃષ્ઠ:Maa Baap Teva Chhokara.pdf/૪૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૩૧
માબાપ તેવાં છોકરા

માપ તેવા એકાં દાખલો ધ્યાનમાં રાખથૈ. મેં સાંભળ્યું છે કે મિશિશ કનાન અ- રૂપણ અને નબળાઈને લીધે તેનો સ્વભાવ જીતવો એ ઘણુંજ સુશ્કેલ છે; પરંતુ ટીનો સ્વભાવ એવો સારો છે કે એને જેણે એકવાર પણ જોઈ હશે તે એના પ્રત્યે મમતા બતામા વગર રહેશે નહિ લખતાં લખતાં હવે મારો હાથ થાકી ગપછે; કારણ કે માર જમણા હાથમાં વા ખાવવાથી મા કાગળ ડામે હાથે લખ્યો છે. મારાં વહાલાં છોકરાંચ્યા ! ઈશ્વર તમારૂંરક્ષણ કરો મને ભલું કરો! તમારા જેવાં છોકરા રૂપી દિલામે જોખંને આ દુનિયામાં મારે ખી- જા કશાની પણ વાંછના નથી.મેડૂત બેટસ્વધ્ન ગમે તો તેની સ્મા ખી મિકત અને સ્માપવાનેં કબૂલ થાય તથા પે હું તમને તેને નાચ્યાપુ તમારા પુત્રની આશા રાખનાર, તથા હમેશાં તમને સુખશાંતિમાં ઈચ્છતાર, તમારો પિતા, ખી કલાંડ, ફ્રેની પોતાના પિતાનો કાગળ વાંચો રહી કે તરતજ શૈરાં- એએ બુમ પાડી કહ્યું કે ‘‘અરે પૈસા માગિયા તરફ જુવો.’ તે છવડાં કરી રસ્તાપર્ જયાબંધ હતાં અને નાના તારાની માક ચળકતાં હતાં. બેંકર એ આ જંતુઓને ખાયી નિહાળી નિ હાળીને જોતાં હતાં; તેટલામાં એક ઞ રણશિંગડું વાગતું સાંભ- ળવા તેમનું લક્ષ તે તરફ ખેંચાયું, તેચ્યાએ આસપાસ જોયું તો એવાજ એક સ્માયેના છબમાંથી આવતો માલૂમ પડયો. ત કહેવા લાગ્યાં કે ‘‘ચાલો આપણે તે છજા પાસે જઈને યાત્રિ - રોબર સાંભળીએ’ તે વખતે સતાર અને સારંગી વાગતાં સંભળાન છોકરાંચ્યાએ ફ્નીને ત્યાં જવા માટે જોરથી ખેંચીને કહ્યું કે‘‘પાલો આપણે પાસે જઈએ.” ફનીએ કહ્યું ‘‘મારાં વહાલાએ, માપણને વાર લાગેછે તેથી માપણે સત્તર ધેર જવું જોઇએ. જુમ્મે તે ઘરના ખારણા ખાગળ માણસોનું મોટું ટોળું છે, અને જો આપણે ત્યાં જન્મે તો તમારી સાથે કોઇપણ બોલશે, અને એ વાત ત- મારાં માતુશ્રીને ખલકુલૈં પસંદ નથી.’ સ્માથી છોકરીઓ ચૂપ થઈ