પૃષ્ઠ:Muslim Vaignaniko.pdf/૭

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.


30. અબૂ યાહ્યા ઝકરીયા અલ કઝવીની ૫૫
૩૧. કાઝીઝાદા અલરૂમી ૫૬
૩૨. ગ્યાસુદ્દીન જમશેદ અલકાશી ૫૭
૩૩. અબૂબક્ર અલ કરજી ૬૦
૩૪. કમાલુદ્દીન અલ ફારિસી ૬૨
૩૫. જાબિર ઈબ્ને હૈયાન ૬૪
૩૬. અબૂલ હસન અલ કલસદી ૬૬
૩૭. અબૂલ સક્ર અલ કબીશી ૬૭
૩૮. અબ્બાસ ઈબ્ને સઈદ અલ જોહરી ૬૮
૩૯. અબૂ અબ્દુલ્લાહ અલ જૈયાની ૬૯
૪૦. અબૂ ઉસ્માન અમ્ર અલ જાહિઝ ૭૧
૪૧. અબૂ મુહમ્મદ જાબિર ઈબ્ને અફલહ ૭૩
૪૨. અબૂ અબ્દુલ્લાહ અલ ઈદ્રિસી ૭૪
૪૩. ઈબ્રાહીમ ઈબ્ને કુર્રા ૭૬
૪૪. અબૂ ઈશ્હાક ઈબ્રાહીમ બિન જુન્દબ ૭૭
૪૫. અબૂ મરવાન અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને ઝુહર ૭૮
૪૬. અબૂલ વલીદ મુહમ્મદ ઈબ્ને રૂશ્દ ૮૦
૪૭. શિહાબુદ્દીન એહમદ ઈબ્ને માજિદ ૮૪
૪૮. અબ્દુલ રહેમાન ઈબ્ને ખલ્દુન ૮૬
૪૯. સુલેમાન ઈબ્ને જુલજુલ ૮૮
૫૦. ઈબ્ને બાજહ ૮૯
૫૧. ઈબ્ને બતૂતા ૯૧
૫૨. ઈબ્ને અલ અવ્વામ ૯૩
૫૩. અબૂ અલી હસન ઈબ્ને હિશામ ૯૫
૫૪. અબૂ મહમ્મદ અલ હમદાની ૯૮
૫૫. હબશ અલ હાસિબ ૯૯
૫૬. અબૂ હામીદ અલ ગરનાતી ૧૦૦
૫૭. અબૂ ઈશ્હાક અલ ફઝરી ૧૦૨
૫૮. અબૂલ અબ્બાસ અલ ફરગાની ૧૦૩
૫૯. અલ ફારાબી ૧૦૫
૬૦. અબુલ બકા કમાલુદ્દીન અલ દમીરી ૧૦૯