પૃષ્ઠ:Puratan Jyot.pdf/૧૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.


ક્રમ

૧. સંત દેવીદાસ
૧.૧ પ્રકરણ ૧
૧.૨ પ્રકરણ ૨
૧.૩ પ્રકરણ ૩
 ૧.૪ પ્રકરણ ૪ ૧૮
૧.૫ પ્રકરણ ૫ ૨૫
૧.૬ પ્રકરણ ૬ ૩૧
૧.૭ પ્રકરણ ૭ ૩૯
૧.૮ પ્રકરણ ૮ ૪૩
૧.૯ પ્રકરણ ૯ ૪૯
૧.૧૦ પ્રકરણ ૧૦ ૫૨
૧.૧૧ પ્રકરણ ૧૧ ૫૫
૧.૧૨ પ્રકરણ ૧૨ ૬૦
૧.૧૩ પ્રકરણ ૧૩ ૬૬
૧.૧૪ પ્રકરણ ૧૪ ૭૦
૧.૧૫ પ્રકરણ ૧૫ ૭૪
૧.૧૬ પ્રકરણ ૧૬ ૭૯
૧.૧૭ પ્રકરણ ૧૭ ૮૩
૧.૧૮ પ્રકરણ ૧૮ ૮૭
૧.૯ પ્રકરણ ૧૯ ૯૦
૧.૨૦ પ્રકરણ ૨૦ ૯૭
૧.૨૧ પ્રકરણ ૨૧ ૧૦૦
૧.૨૨ ભજન: ૧. શરણાગતિ ૧૧૧
૧.૨૩ ભજન: ૨. હાલ ફકીરી ૧૧૧
૧.૨૪ ભજન: ૩. મુને દેખતી કીધી ૧૧૩
૧.૨૫ ભજન: ૪. જીવન ભલે જાગિયાં ૧૧૩
૧.૨૬ ભજન: ૫. અમર ઝૂઝે રે તરવાર ૧૧૪
૧.૨૭ ભજન: ૬. સખીભાવ ૧૧૪
સંત મેક(ર)ણ ૧૧
૨.૧ ૧. હું સૌ માંયલો નથી ૧૧૭
૨.૨ ૨. દત્તાત્રેયનો મેળાપ ૧૨૨
૨.૩ ૩. બે પશુઓ ૧૨૫
૨.૪ ૪. રા’ દેશળનો મેળાપ ૧૨૮
૨.૫ પ. મેકરણ-વાણી ૧૩૫
૨.૬ ૬. સમાધ ૧૪૧
૩. 'જેસલ જગનો ચોરટો' ૧૪૪
૩.૧ ૧. જેસલ જગનો ચોરટો ૧૪૪
૩.૨ ૨. કાળથી ડર્યો ૧૫૫
૩.૩ ૩. નિદાનાં નીર ૧૬૪
૩.૪ ૪. પ્રકૃતિનો દ્રોહ ૧૬૭
૩.૫ ૫. સજીવન કર્યાં ૧૭૧
૩.૬ ૬. મુનિવર મળ્યા મુનિવરા ૧૭૪
૩.૭ ૭. રુદિયો રુવે ૧૭૭
૩.૮ ૮. સમાધ ૧૭૯