પૃષ્ઠ:Ra Gangajaliyo.pdf/૧૩૨

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનાનું પ્રુફરીડ કરતા તકલીફ આવી હતી.
પ્રકરણ સતરમું

૧૨૨


વીને ચાલવું.વાલઆં વચ્ચે જ્યારે વેર થાય છે ત્યારે એ વેર તો __ વચ્ચેનાં વેરને ય ટપી જાય તેવું બને છે.

નાગાજણને નવાઇ થતી હતી. દુઃખ પણ ઘણું લાગતું હતું. આવા દેવરાજાની મોહબ્બત પણ મા કેમ સહી નથી શકતાં ?____ છે ખરું ને!

એમ કરતે કરતે તો નાગાજણને જૂનાગઢના તેડાં મહિને મ___ , પંદર પંદર દિવસે, અઠવાડિયે અઠવાડિયે ને પછી એકાંતરે અ___ થયાં. પછી તો આઇ પાસે જઇને વાતો કરવાનું નાગાજણે ___ દીધું. આઇને ફક્ત 'જાઈં છું' એટલું કહીને પોતે ઘોડો પલાણતો થયો. ને આઇ નાગબાઇ, પોતાનાથી કદાચ કાંઇક હીણું વેણ ____ જવાય તે બીકે નાગાજણભાની જવા વેળાએ એવાં કામે ___ જતાં કે મળવું જ ન પડે. બને ત્યાં સુધી નહાઆ જ બેસી જતાં.

ઢોર ઢાંખરની સંભાળ નાગાજણના હાથમાંથી છૂટી ___ ખેતરડાં પાદરડાં પણ નાગાજણના હાથની વ્યવસ્થામાંથી નીકળી ___ આઇ નાગબાઇએ નાગાજણભાને કાંઇ કહેવું કરાવવું જ ___ દીધું. એક પોતે હતી, બીજી નાગાજણની વહુ હતી. બેય ___ વહેવાર સંભાળવા લાગ્યા.

નાગાજણ ઘેર પાછો આવે ત્યારે ઘરનાં ઢોરને ધણીની ____ આવતી. અગાઉ તો નાગાજણ એ બધાંને જાતે સીમમાં લઇ ચારતો, ને પહર છોડતો, તે દિવસનાં હળી ગએલાં પશુ એના ____ ચાટવાની હોંશે કોઢ્યમાં પગ પછાંડતા ને ભાં ભાં કરતાં. ___ નાગાજણની એ ટેવ છૂટી ગઇ. જે મૂંગું દુઃખ આઇ નાગબાઇને હૈયે હતું તે જ દુઃખ હતું આ ઢોરોને હૈયે.

નાગાજણ રા'ની વતી દેશાટણે પણ ઉપડવા લાગ્યો.___