પૃષ્ઠ:Shivaji-Ni-Loont.pdf/૭

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છેઅ નુ ક્ર મ ણિ કા

પ્રકરણ
વિષય
પૃષ્ઠ
૧ લું શાહ આત્મારામ ભૂખણ તે કેાણ?
૨ જું ઇતિહાસ
૩ જું બહિરજી અને બેરાગી ૧૧
૪ થું મોગરાનો બહાર ૨૦
૫ મું મણિગવરીનો યત્ન ૩૧
૬ ઠ્ઠું બેરાગી ૩૯
૭ મું ઘેરો ૪૮
૮ મું શહેરમાં ચાલેલી લૂટફાટ ૬૮
૯ મું કિલ્લાની મંડળી ૭૭
૧૦ મું રાત માતાકા પેટ ૮૩
૧૧ મું પ્યારની વૃદ્ધિ ૯૨
૧૨ મું દુમાલનું મેદાન ૧૦૧
૧૩ મું મહારાજ શિવાજીની માટી કચેરી ૧૧૧
૧૪ મું દ્વંદ્ધયુદ્ધની માગણી ૧૨૧
૧૫ મું શત્રુની છાવણીમાં શત્રુથી બચાવ ૧૩૦
૧૬ મું લશકરની હાલત ૧૩૮
૧૭ મું રમા ને મોતીને સમાગમ ૧૪૬
૧૮ મું મારવું કે મરવું ! ૧૫૪
૧૯ મું દ્વંદ્ધયુદ્ધ ૧૬૧
૨૦ મું કટાકટી-પરાક્રમ ૧૭૦
૨૧ મું સુરતની સુરત ! ૧૭૬
૨૨ મું ઝપાઝપી ૧૮૧
૨૩ મું “આલ્લાહ અકબર” અને “જય ભવાની” ૧૯૦
૨૪ મું બેવડો હુમલો - મણિનું પડવું - શિવાજીનું પાછું હટવું ૧૯૯
૨૫ મું બાદશાહી દરબાર ૨૦૫
૨૬ મું પરિશિષ્ટ ઐતિહાસિક સ્થિતિ ૨૧૪