પૃષ્ઠ:Vanaspati Shastra Na Mul Tattvo.pdf/૧૩૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

સનું.— આ ખીજાશય સર્વ સંયુ ક્ત અને પુષ્કળ પા લવાળા અંડાશયમાં ટાયછે, કારણ કે એમાં પ્રત્યેક કાર્પ લનું અંડાશય એકા- કી અંડાશયના જે વૃંજ હાયછે, અને એ માટે ખીજાશય વનસ્પતિશાસ્ત્ર. આ. ૧૪૧ મી. આ. ૧૪૨ મી. સંયુત અંડા- શયના આડા છેદ. અંડાશયની ત્રણ પેાલ, ખાશય અેસવું. ૧૯ અંડાશયના આડે છે. અંડાશયની પાં ચ ાલ, જાશય સવું. આગલી શીવણીભ- ણી હાયછે. આ શીવણી સધળા અંડાશયમાં મધ્યમાં અ- થવા આંસમાં આવેછે તેથી એને સનું બીજાશય કહેછે ( ૧૪૧ મી અને ૧૪૨ મી આકૃતિએ જુએ); ઉદાહરણ, લિલી, એક પેાલના સંયુક્ત અંડાશયમાં ખીજાશયના એ પ્ર- કાર જોવામાં આવેછે તે આ છે. આ. ૧૪૩ મી. બાજૂનું—ઉપર કહેલા સંયુક્રત અંડાશય- માં અંડાશયની અંદરની ખાજૂને બીજ વળગેલાં હાયછે ત્યારે તેને માજાનું ખીજાશય કહેછે(૧૪૩ મી આકૃતિ જીએk); ઉદાહરણુ, થારનાં ફૂલ. €3 ૩. વચલું છૂટ્ટે.ઉપર કહેલા અંડાશયમાં બીજાશય અંડાશયની અંદરની ખાજાને નવ- ળગતાં અંડાશયની પેાલની મધ્યે હોયછે તે છેદ. અંડાશય વારે તેતે વચલું છૂટું ખીજાશય કહેછે. એક પેાલવાળું; ધારના અં- ડાશયના આડા