લખાણ પર જાઓ

પૃષ્ઠ:Vanaspati Shastra Na Mul Tattvo.pdf/૫૮

વિકિસ્રોતમાંથી
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

________________

કાળ; કે. કાકા” અને ધમનો એ. વનસ્પતિશાએ. વધવાથી અ. અ. . ખેાટાં મૂળ શૈયાકાર- ના ગેળાએ ક હાડેલાં. એ ખેડા ખંડની શક્તિથી લાંબા વધે છે. એ પ્રમાણે વૃદ્ધિ થતી જાયછે. મૂળાના છેડાપરની છાલ અંદરની ત્વચા કરતાં હંમેશ ઘટ્ટ હોયછે. એ ત્વચા મૂળના કામળ છેડાનું રક્ષણુકતા ઢાંકણુ થઇ પડેછે. દર વરસે નવા પર આવીને સઘળાં મૂળ વધ્યાં જાયછે. પહેલે તા લાંમાં વધનારાં અ- ને વૃદ્ધિ પામનારાં મૂળના છેડા ફક્ત મૃદુ પદાર્થના હોયછે. પછી તેમાં તંતુમય પદાર્થ અને વાહિનીઓ ઉત્પન્ન થા યછે. નવા ઇંડા થયા એટલે તેઓમાં પણ ઉપલા પદાર્થ ઉત્પન્ન થાયછે. મૂળ મેટાં થયા કેડે તંતુમય પદાર્થ અને વાહિનીએ તેના મધ્ય ભાગે રહેછે. એમાં ઘણુંકરીને ગર હાતા નથી, પરંતુ બહારનીમેર ખરી છાલ હાય છે. મૂળને પાંદડાં અથવા કળીએ હાતી નથી, તેથી તેને કાં ટા ફૂટવાને નિયમિત માર્ગ હાતા નથી, પરંતુ જેમ જેમ જરૂર પડેછે તેમ તેમ નિયમ વગર તેના શાખા રૂપી વિભાગ થાયછે. मूळ अने थडमा मुख्य भेद. મૂળ. ૧. મૂળનું વલણુ જમીનમાં જવાનું હાયછે. ૨. પ્રકાશ અને હવાથી દૂર થા. ૧. થડનું વલણું ઉપલીમેન્ જવાનું હાયછે. ૨. પ્રકારા અને હવાની પા