પૃષ્ઠ:Varn Vyavastha by Gandhiji.pdf/૧૭૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૪૮
સૂચિ

શટીબેટીબ્યવહાર પણ ) વર્ણા'તર ૩-૪, ૨૭ ૪૦, ૪૬, ૫૧-૨; આંતર- પ્રાંતીય ૩૨,૧૧૪; —આંતર કામી ૩, ૪૯-૫૦, પુર; --આંતરજ્ઞાતીય ૧૧-૩, ૧૦૫૬, ૧૧૩-૪, ૧૨; જ્ઞાતિમાં ૧૦૮-૯,૧૧૩-૪ લગ્ન ( તુ લાડ જ્ઞાતિ ૯૭-~-~ લુહાર ૯૦ લોકસેવા (ન્નુએ સમાજસેવા વકીલને ધધક ૨૩-૪,૮૩ વઢવ ૧૨૩ વણકર ૮૭ વણિક ( જીઆ વૈશ્ય ) વરતેજ પરિષદ ૬,૭૮-૮૧ વણને અર્થ ૧૮, ૨૧-૨,૨૫, ૩૭,૪૫૨, ૫, ૫૪, ૬૩, ૬૯ (વણું ધર્મ એટલે પણ જુએ); -~ની શેષ ૨૧, ૪૭, ૫; કેટલા છે? ૧,૧૫,૨૬,૨૮, ૪૬, ૫૧, ૫, ૬૯, ૯૭, ૯૯૯; -~-~-મનુષ્યકૃતિ નથી ૨૧,૨૮, ૬–૧; ––મનુષ્યના સ્વભાશ્ત્ર- ધર્મ ૬૯-૭૦૬ -વિક જ્ઞાતિ- ( જુએ જ્ઞાતિભેદ ); —જન્મ પ્રમાણે ૨૮-૯,૬૧; -~~-ગક્તિના ૨૩,૨૫-૬,૬૦-૧; ---વિ૦ રીટીએટી (જીએ રોટી- બેટી); -—વિક અસ્પૃશ્યતા ૧૫, ૨૯૬ અને સેવાધમ ૨૬૭,૪૩-૪૩ નીચભાવ ? ( ન્રુ માં ઊંચ- ઊંચ નીચભાવ); —~માં અધિકાર? ૫૪,૬૭; —ના ધર્મો (જીએ તે તે હૂ તથા સાર્વાણું ધર્મ ); —ને વકલહુ ૬૯ વણુ ધર્મ અને સંતોષ ૨૭,૬૧, ૬૯; ની આજની સ્થિતિ ૧૩,૧૨–૨૦,૨૩-૨૪, ૫૪, ૬૨, ૬૪, ૯, ૮-૩ ૯૯-૧૦૦; —સા ભૌમ ૧૭, ૪૭,૫૬, ૬; “ના નારાનાં પરિણામ ૨૨,૪૩,૫૧; --વિદ્ ટીબેટીવ્યવહાર (તુ રોટી- બેટી-); અને રાજદ' ક અળાકાર 9; -~તા લાપ ૫૧,૭૫ વધર્મ એટલે ? ૫૬,૨૧, ૪૭-૪, ૪૬-૭, ૨૧, ૪-૬, ૬૩.૫, ૬૯ વણું ધર્મની સમાજની પ્રથા પરમ શ્રેયસ્કર ૧૫, ૯૯; -~હિં‘દુધર્મના પાયારૂપ ૧૫૬ ની શોધ ૨૧-૨, પા; —ના સત્યની કસોટી ૨૫. ૪૧, ૬૮-૯; - આમિક વિકાસનું સાધન ૨૧, ૨૫, ૪૩-૪, ૬૧; —અને નવરાશ (Leisure) ને પ્રશ્ન (જીએ નવરારા); —અને સ્વરાજ ૩૦; ~~અને સર્વોદય (જીએ સર્વોદય); અને સ્વાતંત્ર્ય ૬૦૧; અને આવિકા (જીએ આવિકા અને ધવા) વ્યક્તિ- વણુ ભ્રષ્ટતા ૨૬, ૫૪, ૬૩૪