ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
ફૂલ તમે ઉતારા કરતલ જાવ
ડોલરિયા ફૂલ ઘણાં રે લોલ

ઉતારા કરશું બે ઘડી રે લોલ
માડી મારે માથે પઠાણુંના વેર
કે લશકર વિંયા ગિયાં રે લોલ

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
ફૂલ તમે દાતણિયાં કરતા જાવ
ડોલરિયા ફૂલ ઘણાં રે લોલ

દાતણ કરશું બે ઘડી રે લોલ
માડી મારે માથે પઠાણુંના વેર
કે લશકર વિંયા ગિયાં રે લોલ

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
ફૂલ તમે નાવણ કરતા જાવ
ડોલરિયા ફૂલ ઘણાં રે લોલ

નાવણ કરશું બે ઘડી રે લોલ
માડી મારે માથે પઠાણુંના વેર
કે લશકર વિંયા ગિયાં રે લોલ

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
ફૂલ તમે ભોજનિયા કરતા જાવ
ડોલરિયા ફૂલ ઘણાં રે લોલ

ભોજન કરશું બે ઘડી રે લોલ
માડી મારે માથે પઠાણુંના વેર
કે લશકર વિંયા ગિયાં રે લોલ

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
.