બંસી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
બંસી
મીરાંબાઈ
(ઢાળ : મુગટ પર વારી જાઉં, નાગરનંદા)


<poem> રાધા પ્યારી ! દે ! દે ! બંસી હમેરી; બંસી હમેરી, એ બંસરી હમેરી. રાધા૦

યે બંસીમેં મેરા પ્રાન બસા હૈ; વો બંસી લેઇ ગઈ ચેરી. રાધા૦

ના સોનેકી, બંસી ના રુપેકી; હરે હરે બાંસકી પેરી. રાધા૦

કાહેસે ગાવું રાધા ! કાહેસે બજાવું ? કાહેસે લાવું ગૌઆં ઘેરી ? રાધા૦

મુખસે ગાઓ, કા'ના ! કરસે બજાઓ; લકરીસે લાવો ગઉંગા ઘેરી. રાધા૦

ઘટી એક મુખમેં , ઘટી એક કરમેં; ઘટી એક અધર ધરી. રાધા૦

મીરાંકે પ્રભુ ગિરિધર નાગર; ચરણકમલ પર બરોરી. રાધા૦