બહાદુર શાહ ઝફર ની રચનાઓ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
બહાદુર શાહ ઝફર ની રચનાઓ
બહાદુર શાહ ઝફર


ન કિસી કી આઁખ કા નૂર હૂઁ[ફેરફાર કરો]

ન કિસી કી આઁખ કા નૂર હૂઁ ન કિસી કે દિલ કા કરાર હૂઁ

જો કિસી કે કામ ન આ સકે મૈં વો એક મુશ્ત-એ-ગ઼ુબાર હૂઁ


ન તો મૈં કિસી કા હબીબ હૂઁ ન તો મૈં કિસી કા રક઼ીબ હૂઁ

જો બિગડ઼ ગયા વો નસીબ હૂઁ જો ઉજડ ગયા વો દયાર હૂઁ


મેરા રંગ-રૂપ બિગડ ગયા મેરા યાર મુઝ સે બિછડ ગયા

જો ચમન ફ઼િજ઼ાઁ મેં ઉજડ ગયા મૈં ઉસી કી ફસ્લ-એ-બહાર હૂઁ


પયે ફ઼ાતેહા કોઈ આયે ક્યૂઁ કોઈ ચાર ફૂલ ચઢાયે ક્યૂઁ

કોઈ આકે શમ્મા જલાયે ક્યૂઁ મૈં વો બેકસી કા મજ઼ાર હૂઁ

ખુલતા નહીં હૈ હાલ કિસી પર[ફેરફાર કરો]

ખુલતા નહીં હૈ હાલ કિસી પર કહે બગ઼ૈર

પર દિલ કી જાન લેતે હૈં દિલબર કહે બગ઼ૈર


મૈં ક્યૂઁકર કહૂઁ તુમ આઓ કિ દિલ કી કશિશ સે વો

આયેઁગે દૌડ઼ે આપ મેરે ઘર કહે બગ઼ૈર


ક્યા તાબ ક્યા મજાલ હમારી કિ બોસા લેં

લબ કો તુમ્હારે લબ સે મિલાકર કહે બગ઼ૈર


બેદર્દ તૂ સુને ના સુને લેક દર્દ-એ-દિલ

રહતા નહીં હૈ આશિક-એ-મુજ઼તર કહે બગ઼ૈર


તકદીર કે સિવા નહીં મિલતા કહીં સે ભી

દિલવાતા ઐ "ઝફર" હૈ મુકદ્દર કહે બગ઼ૈર

પસે-મર્ગ મેરે મજાર પર[ફેરફાર કરો]

પસે-મર્ગ મેરે મજાર પર જો દિયા કિસી ને જલા દિયા,

ઉસે આહ! દામને-બાદ ને સરેશામ હી સે બુઝા દિયા.


મુઝે દફ઼્ન કરના તૂ જિસ ઘડ઼ી, તો યે ઉસસે કહના કિ એ પરી,

વો જો તેરા આશિક઼ે-જાર થા, તહે ખ઼ાક ઉસકો દબા દિયા.


દમે-ગ઼ુસ્લ સે મેરે પેશતર ઉસે હમદમોં ને યે સોચકર,

કહીં જાવે ઉસકા દિલ દહલ, મેરી લાશ પર સે હટા દિયા.


મેરી આઁખ ઝપકી થી એક પલ, મેરે દિલ ને ચાહા કિ ઉસકે ચલ,

દિલે બેકરાર ને ઓ મિયાઁ! વહીં ચુટકી લેકે જગા દિયા.


મૈંને દિલ દિયા, મૈંને જાન દી, મગર આહ તૂને ન કદ્ર કી,

કિસી બાત કો જો કભી કહા, ઉસે ચુટકિયોં સે ઉડ઼ા દિયા.


મૈં નહીં હૂઁ નગ઼્મા-એ-જાઁફ઼િશાઁ મુઝે સુન કે કોઈ કરેગા ક્યા,

મૈં બડ઼ે બરોગ કી હૂઁ સદા મૈં બડ઼ે દુખ કી પુકાર હૂઁ.


See Olso[ફેરફાર કરો]