બેન અને ચાંદો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

બેન બેઠી ગોખમાં,

ચાંદો આવ્યો ચૉકમાં.


બેની લાવી પાથરણું,

ચાંદો લાવ્યો ચાંદરણું.


પાથરણા પર ચાંદરણું,

ને ચાંદરણાં પર પારણું.


ચાંદો બેઠો પારણે,

બેની બેઠી બારણે.


બેને ગાયા હાલા,

ચાંદાને લાગ્યા વ્હાલા.


બેનનો હાલો પૂરો થયો,

ચાંદો રમતાં ઊંઘી ગયો.

- સુન્દરમ્