ભૂલ્યા ભટકો છો બારે મારા હંસલા કેમ ઉતરશો પારે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ભૂલ્યા ભટકો છો બારે મારા હંસલા‚
કેમ ઉતરશે પારે ? રે જી…

જડી હળદરને હાટ જ માંડયું‚ વધ પડયો વેમારે
સાવકાર થઈને ચડી ગિયો તું‚ માયાના એકારે… મારા હંસલા…

ભેખ લઈને ભંગવા પેર્યા‚ ભાર ઉપાડયો ભારે‚
ઈમાન વિનાનો ઉપાડો જાશે‚ લખ ચોરાશી લારે… મારા હંસલા…

લોભાઈ રિયોને નજર ન રાખી‚ શીદ ચડયો તો શિકારે ?
માર્યા ન મંગલો‚ માંસ ન ભરખ્યો‚ હું મોહથી સંસારે… મારા હંસલા…

એકાર મન કર આત્મા‚ તું જોઈશે મનને વિચારે‚
દાસી જીવણ સત ભીમને ચરણે‚ પરગટ કહું છું પોકારે… મારા હંસલા…