મોટી સાધુ વંદના

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મોટી સાધુ વંદના
મુનિ આશકરણજી


<poem> નમું અનંત ચોવીશી, ઋષભાદિક મહાવીર । જેણે આર્ય ક્ષેત્રમાં, ઘાલી ધર્મની શીર ॥ ૧ ॥

મહાઅનુલ્ય બળિ નર, શૂર વીર ને ધીર તીરથ પ્રવર્તાવી, પહોંચ્યા ભવજળ તીર ॥ ૨ ॥

સીમંધર પ્રમુખ, નઘન્ય તીર્થંકર વીશ છે અઢી દ્વીપમાં, જયવંતા જગદીશ ॥ ૩ ॥

એકસો ને સીત્તેર, ઉત્કૃષ્ટ પદે જગીશ ધન્ય મ્હોટા પ્રભુજી, તેહને નમાવું શીશ ॥ ૪ ॥

કેવળી દોય ક્રોડી, ઉત્કૃષ્ટા નવ ક્રોડ મુનિ દોય સહસ્ત્ર ક્રોડી, ઉત્કૃષ્ટા નવ સહસ્ત્ર ક્રોડ ॥ ૫ ॥

વિચરે વિદેહ, મ્હોટા તપસ્વી ઘોર ભાવે કરી વંદુ, ટાળે ભવની ખોડ ॥ ૬ ॥

ચોવીશે જિનના, સઘળા એ ગણધાર ચૌંદસેં ને બાવન, તે પ્રણમું સુખકાર ॥ ૭ ॥

જિનશાસન નાયક, ધન્ય શ્રી વીર જિણંદ ગૌતમાદિક ગણધર, વર્તાવ્યો આણંદ ॥ ૮ ॥

શ્રી ઋષભદેવના, ભરતાદિક સો પુત વૈરાગ્ય મન આણી, સંયમ લિયો અદ્ભુત ॥ ૯ ॥

કેવળ ઉપરાજ્યું, કરી કરની સંયુત જિનમત દીપાવી, સઘળા મોક્ષ પહુંચ ॥ ૧૦ ॥

શ્રી બહ્રતેશ્વરના, હુઆ પટોધર આઠ આદિશ્યજશાધિક, પહોંચ્યા શિવપુર વાટ ॥ ૧૧ ॥

શ્રી જિન અંતરના, હુવા પાટ અસંખ્ય મુનિ મુક્તે પહોંચ્યા, ટાળી કર્મનો વંક ॥ ૧૨ ॥

ધન્ય કપિલ મુનિવર, નમિ નમું અણગાર જેણે તત્ક્ષણ ત્યાગ્યો, સહસ્ત્ર રમણી પરિવાર ॥ ૧૩ ॥

મુનિવર હરિકેષી, ચિત્ત મુનિશ્વર સાર શુદ્ધ સંયમ પાળી, પામ્યા ભવનો પાર ॥ ૧૪ ॥

વલી ઇક્ષુકાર રાજાઅ, ઘેર કમળાવતી અનર બૃગુને જશા, તેહના દોય કુમાર ॥ ૧૫ ॥

છયે છતી ઋદ્ધિ છાંડી. લીધો સંયમ ભાર ઇણ અલ્પ કાળમાં, પામ્યા મોક્ષ દ્વાર ॥ ૧૬ ॥

વળી સંયતિ રાજા, હરાણ આહિડે જાય મુનિવર ગર્દભાણી આન્યો મારગ ઠાય ॥ ૧૭ ॥

ચારિત્ર લઈને ભેટ્યા ગુરુના પાય ક્ષત્રિરાજ ઋષીશ્વર, ચર્ચા કરી ચિત્ત લાય ॥ ૧૮ ॥

વળી દશે ચક્રવર્તી, રાજ્ય રમની ઋદ્ધિ છોડ દશે મુક્તે પહોંચ્યા, કુલને શોભા ચોડ ॥ ૧૯ ॥

ઇણ અવસર્પિણીમાં , આઠ રામ ગયા મોક્ષ બળ ભદ્ર મુનીવર, ગયા પંચમે દેવલોક ॥ ૨૦ ॥

દર્શાણભદ્ર રાજા, વીર વંદ્યા ધરી માન પછી ઇંદ્ર હઠાયો, દિયો છકાય અભેદાન ॥ ૨૧ ॥

કરકંડુ પ્રમુખ, ચારે પ્રત્યેક બુદ્ધ મુનિ મુક્તે પહોંચ્યા, જીત્યા કર્મ મહાયુદ્ધ ॥ ૨૨ ॥

ધન્ય મોટા મુનિવર, મૃગાપુત્ર જગીશ, મુનિવર અનાથી, જીત્યા રાગ ને રીશ ॥ ૨૩ ॥

વળી સમુદ્રપાળ મુનિ, રાજેમતિ રહનેમ કેશી ને ગૌતમ, પામ્યા શિવપુર ક્ષેમ ॥ ૨૪ ॥

ધન્ય વિજયઘોષ મુનિ, જયઘોષ વળી જાણ શ્રી ગર્ગાચાર્ય, પહોંચ્યા છે નિરવાણ ॥ ૨૫ ॥

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનમાં, જિનવરે કર્યા વખાણ શુદ્ધ મનથી ધ્યાવો, મનમેં ધીરજ આણ ॥ ૨૬ ॥

વળી ખંધક સંન્યાસી, રાખ્યો ગૌતમ સ્નેહ, મહાવીર સમીપે પંચ મહાવ્રત લેહ ॥ ૨૭ ॥

તપ કઠણ કરીને ઝોંસી આપની દેહ ગયા અચ્યુતદેવલોકે, ચવી લેશે ભવ છેહ ॥ ૨૮ ॥

વલી ઋષભદત્ત મુનિ. શેઠ સુદર્શન સાર, શિવરાજ ઋષીશ્વર, ધન્ય ગાંગેય અણગાર ॥ ૨૯ ॥

શુદ્ધ સંયમ પાળી, પામ્યા કેવલ સાર એ ચારે મુનિવર, પહોંચ્યા મોક્ષ મોઝાર ॥ ૩૦ ॥

ભગવંતની માતા, ધન્ય સતી દેવાનંદા વળી સતી જયંતી, છોડ દિયા ઘર ફંદા ॥ ૩૧ ॥

સતી મુક્તે પહોંચ્યા, વલી તે વીરના નંદા મહાસતી સુદર્શના, ઘણી સતીઓની વૃંદ ॥ ૩૨ ॥

વળી કાર્તિક શેઠે, પડિમા વહી શૂરવીર જમ્યો મહોરા ઉઅપ્ર, તાપસ બળતી ખીર ॥ ૩૩ ॥

પછી ચારિત્ર લીધું, મિત એક સહસ્ત્ર આઠ ધીર મરી હુઆ શકેન્દ્ર, ચ્યવિ લેશે ભવ તીર ॥ ૩૪ ॥

વળી રાય ઉદાયન, દિયો ભાણેજને રાજ પછી ચારિત્ર લઈને, સાર્યા આતમ કાજ ॥ ૩૫ ॥

ગંગદત્ત મુનિ આણંદ, તરણ તારણ જહાજ મુનિ કોશલ રોહો, દિયો ઘણાને સાજ ॥ ૩૬ ॥

ધન્ય સુનક્ષત્ર મુનિવર, સર્વાનુભૂતિ અણગાર આરાધિક હુઈની, ગયા દેવલોક મોઝાર ॥ ૩૭ ॥

ચ્યવિ મુક્તે જાશે, સિંહ મુનીશ્વર સાર, બીજા પણ મુનિવર, ભગવતીમાં અધિકાર ॥ ૩૮ ॥

શ્રેણિકનો બેટો, મોટૉ મુનિવર મેઘ, તજી આઠ અંતેઉરી, આણ્યો મન સંવેગ ॥ ૩૯ ॥

વીરપે વ્રત લઈને, બાઅંધી તપની તેગ, ગયા વિજય વિમાને, ચવી લેશે શિવવેગ ॥ ૪૦ ॥

ધન્ય થાવર્ચ્યા પુત્ર, તજી બત્રીશે નાર તેની સાથે નીકળ્યા, પુરુષએક હજાર ॥ ૪૧ ॥

શુકદેવ સંન્યાસી, એક સહસ્ત્ર શિષ્ય ધાર પંચશયંશુ શેલક લીધો સંયમ ભાર ॥ ૪૨ ॥

સર્વ સહસ્ત્ર અઢાઈ, ઘણા જીવોને તાર પુંડરગિરિ ઉપર કિયો પદોપગમન સંથાર ॥ ૪૩ ॥

આરાધિક હુઈને, કીધો ખેવો પાર, હુવા મ્હોટા મુનિવર, નામ લિયા નિસ્તાર ॥ ૪૪ ॥

ધન્ય જિનપાળ મિનિવર, હોય ધનાવા સાધ ગયા પ્રથમ દેવલોકે, મોક્ષ જાશે આરાધ ॥ ૪૫ ॥

મલ્લિનાથના છ મિત્ર, મહાબળ પ્રમુખ મુનિરાય સર્વે મુક્તે સીધાવ્યા, મ્હોટી પદવી પાય ॥ ૪૬ ॥

વળી જિતશત્રુ રાજા, સુબુદ્ધિ નામે પ્રધાન પોતે ચારિત્ર લઈને, પામ્યા મોક્ષ નિધાન ॥ ૪૭ ॥

ધન્ય તેતલી મુનિવર, દિયો છકાય અભેદાન પોટિલા પ્રતિબોધ્યા,પામ્યા કેવળજ્ઞાન ॥ ૪૮ ॥

ધન્ય પાંચે પાંડવ, તજી દ્રૌપદી નાર સ્થવિરની પાસે લીધોઇ સંયમ ભાર ॥ ૪૯ ॥

શ્રી નેમિ વંદનનો, એવો અભિગ્રહ કીધ માસ માખમણ તપ, શત્રુંજય જઇ સિદ્ધ ॥ ૫૦ ॥

ધર્મધોષ તણા શિષ્ય, ધર્મરુચિ અણગાર કિડીયોની કરૂણા, આણી દયા અપાર ॥ ૫૧ ॥

કડાવા તુંબાનો, કીધો સઘળો આહર, સર્વાર્થસિદ્ધ પહોંચ્યા, ચ્યવિ લેશે ભવ પાર ॥ ૫૨ ॥

વળી પુંડળિક રાજ, કુંડરિક ડગીયો જાણ ॥ ૫૩ ॥ પોતે ચારિત્ર લઈને, ન ઘાલી ધર્મમાં હાણ

સર્વાર્થસિદ્ધ પહોંચ્યા, ચ્યવિ લેશે નિરવાણ શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં, જિનવરે કર્યા વખાણ ॥ ૫૪ ॥

ગૌતમાદિક કુંવર, સગા અઢારે ભ્રાત સર્વ અંધક વિષ્ણુ સુત, ધારિણી જ્યારી માત ॥ ૫૫ ॥

તજી આઠ અંતેઉરી, કાઢી દીક્ષાની વાત, ચારિત્ર લઇને, કિધો મુક્તિનો સાથ ॥ ૫૬ ॥

શ્રી અનેક સેનાદિક, છયે સહોદર ભાય વસુદેવના નંદન; દેવકી જ્યારે માય ॥ ૫૭ ॥

ભદ્દીલપુર નગરી; નાગ ગાહાવઈ જાણ સુલસા ઘેર વધીયા, સાંભળી નેમિની વાણ ॥ ૫૮ ॥

તજી બત્રીસ અંતેઉરી, નીકળીયા છટકાય નળ કુબેર સમાણા, ભેટ્યા શ્રી નેમિના પાય ॥ ૫૯ ॥

કરી છઠ્ઠ છઠ્ઠ પારાણા, મનમેં વૈરાગ્ય લાય એક માસ સંથારે, મુક્તિ બિરજ્યા જાય ॥ ૬૦ ॥

વળી દારણ સારણ, સુમુખ દુમુખ મુનિરાય વળી કુંવર અનાદ્રષ્ટિ, ગયા મુક્તિ ગઢમાંય ॥ ૬૧ ॥

વસુદેવના નંદન, ધન્ય ધન્ય ગજસુકુમાર રૂપે અતિ સુંદર, કળાવંત વય બાળ ॥ ૬૨ ॥

શ્રી નેમિ સમીપે, છોડ્યો મોહ જંજાળ ભિક્ષુની પડિમા, ગયા મસાણ મહાકાળ ॥ ૬૩ ॥

દેખી સોમિલ કોપ્યો, મસ્તકે બાંધી પાળ ખેર તણા ખીરા, શિર ઠવિયા આસરાળ ॥ ૬૪ ॥

મુનિ નજર ન ખંડી, મેટી મનની જાળ પરીસહ સહીને, મુક્તિગયા તત્કાળ ॥ ૬૫ ॥

ધન્ય જાલી મયાલી, ઉવયાલાદિક સાધ સાંબને પ્રદ્યુમન, અનિરુદ્ધ સાધુ અગાધ ॥ ૬૬ ॥

વળી સચ્ચનેમિ દૃઢનેમિ, કરણી કીધી નિર્બાધ દશે મુક્તે પહોંચ્યા, જિનવર વચન આરાધ ॥ ૬૭ ॥

ધન્ય અર્જુનમાળી, કિયો કદાગ્રહ દૂર વીરપે વ્રત લઈને, સત્યવાદી હુવા શૂર ॥ ૬૮ ॥

કરી છઠ્ઠ છઠ્ઠ પારણાં, ક્ષમા કરી ભરપૂર છ માસની માંહી, કર્મ કીયા ચકચૂર ॥ ૬૯ ॥

કુંવર અઈમુત્તે, દીઠા ગૌતમ સ્વામ સુણી વીરની વાણી, કીધો ઉત્તમ કામ ॥ ૭૦ ॥

ચારિત્ર લઈને, પહોંચ્યા, શિવપુર ઠામ ધુર આદિ મકાઈ, અંત અલક્ષ મુનિ નામ ॥ ૭૧ ॥

વળી કૃષ્ણરાયની, અગ્રમહિષી આઠ પુત્ર વહુ દોયે, સંચ્યા પુણ્યના ઠાઠ ॥ ૭૨ ॥

યાદવકુળ સતિયાં, ટાળ્યો દુઃખ ઉચાટા પહોંચ્યા શિવપુરમેં એ છે સૂત્રનો પાઠ ॥ ૭૩ ॥

શ્રેણીકની રાણી, કાલી આદિક દશ જાણ દશે પુત્ર વિયોગે, સાંભળી વીરની વાણ ॥ ૭૪ ॥

ચંદન બાળાપે, સાંયમ લૈ હુવા જાણ તપ કરી દેહ ઝોંશી, પહોંચ્યા છે નિર્વાણ ॥ ૭૫ ॥

નંદાદિક તેરે, શ્રેણિક નૃપની નાર સઘળી ચંદનબાળાપે, લીધો સંયમ ભાર ॥ ૭૬ ॥

એક માસ સમ્થારે, પહોંચ્યા મુક્તિ મોઝાર એ નેવુ જણાનો, અંતગડામાં અધિકાર ॥ ૭૭ ॥

શ્રેણિકના બેટા, જાલિયાદિક ત્રેવીશ વીરપે વ્રત લઈને, પાળ્યો વિશ્વાવીશ ॥ ૭૮ ॥

તપ કઠણ કરીને, પૂરી મન જગીશ દેવલોકે પહોંચ્યા, મોક્ષ જાશે તજી રીશ ॥ ૭૯ ॥

કાકંદીનો ધન્નો, તજી બત્રીશે નાર મહાવીર સમીપે, લીધો સંયમ ભાર ॥ ૮૦ ॥

કરી છઠ્ઠ છઠ્ઠ પારણા, આયંબિલ ઉચ્છિત આહાર શ્રી વીરે વખાણ્યા, ધન્ય ધન્નો અણગાર ॥ ૮૧ ॥

એક માસ સંથારે, સર્વાર્થ સિદ્ધ પહુંત મહા વિદેહક્ષેત્રમાં, કરશે ભવનો અંત ॥ ૮૨ ॥

ધન્નાની રીતે, હુવા નવે સંત શ્રી અનુત્તરોવવાઈમાં, ભાંખી ગયા ભગવંત ॥ ૮૩ ॥

સુબાહુ પ્રમુખ, પાંચસે પાંચસે નાર તજી વીરપે લીધા, પંચ મહાવ્રત સાર ॥ ૮૪ ॥

ચારિત્ર લઈને, પાળ્યા નિરતિચાર દેવલોકે પહોંચ્યા, સુખવિપાકે અધિકાર ॥ ૮૫ ॥

શ્રેણિકનો પૌત્ર, પૌમાદિક હુવા દસ વીરપે વ્રત લઈને, કાઢ્યો દેહનો કસ ॥ ૮૬ ॥

સંયમ આરાધી, દેવલોકમાં જઈ વસ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં, મોક્ષ જાશે લઈ જશ ॥ ૮૭ ॥

બળભદ્રના નંદન, નિશધાદિક હુવા બાર તજી પચાસ અંતેઉરી, ત્યાગ દિયો સંસાર ॥ ૮૮ ॥

સહુ નેમિ સમીપે, ચાર મહાવ્રત લીધ સર્વાર્થ સિદ્ધ પહોંચ્યાં, હોશે વિદેશે સિદ્ધ ॥ ૮૯ ॥

ધન્નોને શાલીભદ્ર, મુનીશ્વરોની જોડ નારીનાં બંધન, તત્ક્ષન નાંખ્યા તોડ ॥ ૯૦ ॥

ઘર કુટુંબ કબીલો, ધન કંચનની ક્રોડ માસ માસખમણ તપ, ટાળશે ભવની ખોડ ॥ ૯૧ ॥

શ્રી સુધર્માસ્વામીના શિષ્ય, ધન્ય ધન્ય જંબુ સ્વામ, તજી આઠ અંતેઉરી, માત પિતા ધન ધામ ॥ ૯૨ ॥

પ્રભવાદિક તારી, પહોંચ્યા શિવપુર ઠામ સૂત્ર પ્રવર્તાવી, જગમાં રાખ્યું નામ ॥ ૯૩ ॥

ધન્ય ઢંઢણ મુનિવર, કૃષ્ણરાયના નંદ શુદ્ધ અભિગ્રહ પાળી, ટાળ દિયો ભવ ફંદ ॥ ૯૪ ॥

વળી ખંધક ઋષિની, દેહ ઉતારી ખાલ પરીસહ સહીને, ભવફેરા દિયા ટાળ ॥ ૯૫ ॥

વળી ખંધક ઋષિના, હુવા પાંચસો શિષ્ય ઘાણીમાં પીલ્યાં, મુક્તિ ગયા તજી રીશ ॥ ૯૬ ॥

સંભૂતિવિજય શિષ્ય, ભદ્રબાહુ મુનિરાય ચૌદ પૂર્વધારી, ચંદ્રગુપ્ત આણ્યો ઠાય ॥ ૯૭ ॥

વળી આર્દ્રકુમાર મુનિ,સ્થુલિભદ્ર નંદિસેણ અરણિક ઐમુત્તો, મુનીશ્વરોની શ્રેણ ॥ ૯૮ ॥

ચોવીસ જિન મુનિવર, સમ્ખ્યા અઠ્ઠાવીસ લાખ ઉપર સહસ્ત્ર અડાતાલીસ, સૂત્ર પરંપરા ભાંખ ॥ ૯૯ ॥

કોઈ ઉત્તમ વાંચો, મોઢે જયણા રાખ ઉઘાડે મુખ બોલ્યા, પાપ લાગે ઇમ ભાંખ ॥ ૧૦૦ ॥

ધન્ય મરૂદેવી માતા,ધ્યાયું નિર્મળ ધ્યાન ગજ હોદે પામ્યા. નિર્મળ કેવળજ્ઞાન ॥ ૧૦૧ ॥

ધન્ય આદીશ્વરની પુત્રી, બ્રાહ્મી સુંદરી દોય ચારિત્ર લઈને, મુક્તિ ગયા સિદ્ધ હોય ॥ ૧૦૨ ॥

ચોવીશે જિનની, વડી શિષ્યાણી ચોવીશ સતી મુક્તે પહોંચ્યા, પૂરી મન જગીશ ॥ ૧૦૩ ॥

ચોવીશે જિનના, સર્વ સાધ્વી સાર અડતાલીશ લાખ ને, આઠસેં સિત્તેર હજાર ॥ ૧૦૪ ॥

ચેડાની પુત્રી, રાખી ધર્મશું પ્રીત રાજેમતી વિજ્યા, મૃગાવતી સુવિનીત ॥ ૧૦૫ ॥

પદ્માવતી મયણરેહા, દ્રૌપદી દમયંતી સીત ઇત્યાદિક સતીયો, ગઈ જન્મારો જીત ॥ ૧૦૬ ॥

ચોવીશે જિનના,સાધુ સાધ્વી સાર ગયા મોક્ષ દેવલોકે, હ્રદયે રાખો ધાર ॥ ૧૦૭ ॥

ઇણ અઢી દ્વીપમાં, ઘરડા તપસ્વી બાળ શુદ્ધ પંચમહવ્રતધારી નમો નમો ત્રણ કાળ ॥ ૧૦૮ ॥

એ યતિ-સતીયોનાં, લીજે નિત્ય પ્રતે નામ શુદ્ધ મનથી ધ્યાવો, એહ તરણનો ઠામ ॥ ૧૦૯ ॥

એ યતિયો સતીયોશું, રાખો ઉજ્જવલ ભાવ કહે ઋષ્હિ જયમલજી, એહ તરણનો દાવ ॥ ૧૧૦ ॥

સંવત આઢાર ને, વર્ષ સાતે શિરદાર શહેર ઝાલોરમાંહી, એહ કહ્યો અધિકાર ॥ ૧૧૧ ॥

-0-