મોહન લાગત પ્યારા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મોહન લાગત પ્યારા રાણાજી, મોહન લાગત પ્યારા.

જિનકી કલા સે હાલત ચાલત, બોલત પ્રાણ આધારા,
નેન કી કલા મેં સબ જુગ ભૂલ્યો, યે હી પુરુષ હય ન્યારા ... રાણાજી.

તુમ ભી જૂઠે, હમ ભી જૂઠે, જૂઠા હૈ સબ સંસારા,
સ્ત્રી પુરુષ કે સંબંધ જૂઠે, તો ફૂટ્યા હૈયા તુમારા ... રાણાજી.

તુમ હી કહો અરધંગા હમારી, હમકું લગાયો કારા,
કોટિ બ્રહ્માંડ મે વ્યાપી રહ્યો હય, સો નિજ વર હમારા ... રાણાજી.

પીળુ પીતાંબર મોતિન કી માળા, લેઈ અંગન મેં જલાયા,
છાપ તિલક તુલસી કી માલા, સાધુ સંગ નિસ્તારા ... રાણાજી.

મીરાંબાઈ કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, શરણ બિરદ સંભારા,
હરિ ભજન બિના જે દિન ખોયે, ધિક્ મનુષા જનમારા ... રાણાજી