રસપ્રભુતા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
રસપ્રભુતા
અરદેશર ખબરદાર
(ઢાળ : મોહે ઘર આજ રંગીલી રેન, કે પ્રીતમ પરાહૂના, મહારાજ!)


<poem> ઘૂંટડા ભરી ભરી પીઓ કો, રસનાં સરોવરો છલકાય ! રસનાં સરોવરો છલકાય, રસિકનું મન દેખી મલકાય ! ઘૂંટડા૦

સાખી: આભ ભર્યું ઘૂમે આનન્દે, બોળે ચંચુ નિત્ય;

        જડી જડી રસબિંદુ હ્રદયમાં ચમકાવે સહુ ચિત્ત :

અંતર ભરી ભરીને સીંચો કો. આત્મા ઉંડી ઝળે ઝલકાય ! ઘૂંટડા૦


સાખી: કુંજે કુંજે ફૂલડાં ડોલે, ચૂમે લલિત વસંત;

        વનવન પવન વહે રસ ભરતો, લીલા હસે અનંત:

ખોબે ભરી ભરીને લ્યો કો, હૈયે નવું નવું હીંચકાય ! ઘૂંટડા૦

સાખી: છીપે છીપે મોતી દીપે સાગરને ભંડાર;

         નયને નયને તેજ નચવતાં વસી ઉડે અંધાર:

ડૂબકી ભરી ભરી કાઢો કો, તેજે નયન નયન રંગાય ! ઘૂંટડા૦


સાખી: કણકણમાં જો મણિ વિલસે છે, બિંદુબિંદુ બ્રહ્માંડ;

         રસગ્રાહક રજરજમાં નિરખે બહ્ર્યો દિવ્ય રસકાંડ 

નયનાં ભરી ભરી નિરખો કો, રસ રસથળે થળે નીતરાય ! ઘૂંટડા૦


સાખી: સરોવરો છલકે છલકાતાં, રસજીવનને અર્થે ;

         ધન્ય ઝીલે રસ રાજહંસ કો, બગ ઉબહ રહે વ્યર્થ !

આત્ના ભરી ભરી ઝીલો કો, પ્રભુની રસપ્રભુતા પથરાય ! ઘૂંટડા૦