રાતી રાતી ચણોઠડી ને બીજું રાતું બોર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

રાતી રાતી ચણોઠડી ને બીજું રાતું બોર;

ત્રીજું રાતું ચોળિયું ને દુખિયું રાતું ચોળ.

કાળો કાળો કામળો ને બીજો કાગ;

તેથી કાળા મોવાળા ને ચોથો કાળો નાગ.

ધોળું ધોળું પતાસું ને તેથી ધોળું રૂ;

તેથી ધોળો રૂપિ‍યો ને સૌથી ધોળું દૂધ.

પીળી પીળી હળદરડી ને બીજા પીળા પાન;

તેથી પીળો કેસરી ને ચોથું સોનું જાણ.