લીલુડા વનનો પોપટો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

મારે તે આંગણે આંબો મ્હોરિયો
આંબલિયાના બહોળા તે પાન
કે લીલુડા વનનો પોપટો

ત્યાં બેસી પોપટ રાણો ટહૂકિયા
જગાડ્યા ત્રણે ય વીર
કે લીલુડા વનનો પોપટો

મેડિયું માયલા મોટાભાઈ જાગિયા
અમારી મોટી તે વહુના કંથ
કે લીલુડા વનનો પોપટો

ઓરડા માયલા વચેટભાઈ જાગિયા
અમારી વચલી તે વહુના કંથ
કે લીલુડા વનનો પોપટો

ઓસરી માયલા નાનાભાઈ જાગિયા
અમારી નાની તે વહુના કંથ
કે લીલુડા વનનો પોપટો

ત્રણે એ તો જાગીને શું કરીયું ?
રાખ્યો મારા માંડવડાનો રંગ
કે લીલુડા વનનો પોપટો

મારે તે આંગણે લીમડો ફાલિયો
લીમડાના પાંખેરા પાન
કે લીલુડા વનનો કાગડો !

ત્યાં બેસીને કાગો રાણો કળકળ્યા
ઓટલે સૂતેલ જમાઈ જાગિયા
કે લીલુડા વનનો કાગડો !

જાગીને જમાઈએ શું કરીયું ?
જાગીને ઠાલાં ફડાકા મારિયા
કે લીલુડા વનનો કાગડો !